Nyheter

Så möter ABK hållbarhetsutmaningar och CSRD-krav

Det kommunala fastighetsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) jobbar aktivt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete och bygga upp sin kunskap för att säkerställa att bolaget uppnår kommande lagkrav.

De vände sig till PE Teknik & Arkitektur (PE) för strategistöd och utbildning i hållbarhetsfrågor.

Ambitiösa mål för framtida hållbarhetsrapportering enligt CSRD

ABK arbetar sedan tidigare med hållbarhetsfrågor i verksamheten inom en rad olika områden. Nu har bolaget fokus på CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och EU-taxonomin för att uppnå alla de krav som EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering medför.

För att förstärka ABK:s insatser att göra hållbarhetsarbetet mer enhetligt, strukturerat och synligt samt för att bygga upp kunskapen inför de kommande lagkraven inom organisationen, valde ABK att samarbeta med PEs strateger inom hållbar samhällsutveckling

– En viktig del av PEs uppdrag har varit att utbilda styrelsen i deras nya roll med ökat ansvar för bolagets hållbarhetsarbete och därmed rapporteringen, förklarar Johanna Richardsson, uppdragsledare och strateg inom hållbar samhällsutveckling på PE. CSRD-direktivet innebär ökad transparens och som bolag blir man tvungen att se över sina väsentliga områden, strategier och målsättningar. Styrelsen är ytterst ansvarig för detta arbete och driver utvecklingen för det egna bolaget och i förlängningen även för samhället, fortsätter Johanna.

Integration från vision till handling

ABK:s hållbarhetsarbete och styrning utgår från deras vision, affärsplan, styrdokument och företagets värderingar. Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vara utgångspunkten för planering, byggande och förvaltning. ABK har påbörjat sitt utvecklingsarbete i god tid inför kommande rapportering enligt CSRD med PE som strategistöd och utbildningsledare inom hållbarhet. Detta skapar goda förutsättningar för bolagets framtida utveckling.

Återbruk och cirkularitet är ledstjärnor

Återbruk och cirkularitet är ledstjärnor i allt från ABK:s policyarbete ner till varje enskild tegelsten och dess livscykel. PE har tillhandahållit expertis inom återbruk och cirkularitet för att ta fram ABK:s återbrukspolicy och strategi för ökat återbruk. Ragnar Skare, arkitekt, och Martina Oxling, ekonom, har spelat en viktig roll i detta arbete.

Investering i klimatanpassning och minskad klimatpåverkan

Kristianstad står inför klimatrelaterade utmaningar kopplade till översvämningsrisker från havet, Helge å och från skyfall på grund av att stora delar av staden är lågt belägen.

Det gör det extra viktigt att investera i både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, och här har PEs experter inom klimatriskanalys och livscykelanalys, ledda av Pontus Strömberg och Catrin Heincke, stöttat ABK. Resultaten av analyserna hjälper ABK i deras nuvarande och framtida hållbarhetsarbete och kan användas som underlag i rapportering enligt EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar, som är en del av CSRD.