Nyheter

Ny rapport: Stockholm har potential för 30 nya badplatser

Stockholms Handelskammare har analyserat stadens döda ytor och illa utnyttjade platser som kan användas till bad, uteserveringar och mycket annat.

Idag släpps rapporten Slösade ytor och vaskade platser i samband med ett seminarium på Stockholms Handelskammare. Tillsammans med bolaget Spacescape har man genom satellitdata kartlagt outnyttjade eller dåligt tillvaratagna platser längs med soliga fasader, under broar, på tak och längs med kajer.

I kartläggningen har man funnit att det finns trettio potentiella badplatser som kan nås inom tio minuter med cykel från Stockholms innerstad. Strandområden som också skulle kunna skapa möjligheter till fler åren-runt-aktiviteter med bastuflottar, vinterbad och skridskoåkning.

– För att vara en stad byggd på vatten är möjligheterna att ta sig ett dopp idag ganska få. Det är klart att man måste man ta hänsyn till båttrafik och vattenkvalitet om det ska badas, men potentialen att bjuda in och göra Stockholm till mer av en badstad är verkligen stor, säger Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare.

– Vi använder begreppet ”outnyttjad” som samlingsnamn för platser som antingen är bortglömda eller inte lever upp till sin fulla potential. Det kan vara ytor uppepå tak under broar, eller områden som idag används som parkeringsplatser och inte bidrar till att göra staden särskilt inbjudande eller människovänlig, säger Daniella Waldfogel.

Rapporten lyfter också fram potentialen på husens tak. Totalt har Stockholm idag 630 hektar platta tak som idag är outnyttjade. Här skulle man kunna skapa fler utsiktsplatser, barer eller gröna ytor. Ett välkommet inslag i den täta staden.

Klarastrandsleden lyfts som ett potentiellt framtida kajstråk. En förutsättning för att den här platsen ska kunna förändras till ett strandnära och tillgängligt område är dock att den trafik som går där idag delvis kan ledas om eller på sikt flyttas över till andra trafikslag. Då kan man skapa en ny och väldigt attraktiv stadsdel som binder samman Karlbergs slott med Tegelbacken, Stadshuset, Kungsholms strand och den planerade Centralstaden.

Under stadens broar finns det också ytor i bästa stadsläge med stor potential. Klubben Trädgården under Skanstullsbron på Södermalm pekas ut som en lyckad omvandling av ett tidigare tråkigt broområde, men det får behöver inte stanna där. Möjligheterna att skapa trygga passager och mer plats för rekreation och nöjen är många.

– När man besöker städer som till exempel Köpenhamn blir det tydligt att de både testar mer och vågar mer. Allt är inte så tillrättalagt. Det är dessutom uppenbart att stadens platser är till för att just människor ska använda dem – annat får flytta på sig lite. Liknande trender ser vi i Paris, en stad med 11 miljoner invånare som bygger anmärkningsvärda 18 mil cykelbanor och Milano som just nu omvandlar stora parkeringsytor till offentliga utrymmen för flanerande människor och för handel, säger Daniella Waldfogel.

Bakgrund

Under 2023 rasade Stockholm 22 placeringar i det globala indexet för levnadsstandard (Global Liveability Index). Ur detta kan man utläsa att andra städer anses trevligare mer spännande och tryggare. Sådana värden kan spela stor roll för om talanger väljer att flytt till Köpenhamn, Melbourne eller Osaka i stället för till Stockholm.

Hur har vi gått tillväga

För att ge exempel på nya grepp och smarta användningsområden för platser i Stockholm har vi tagit hjälp av konsultbolaget Spacescape. Syftet har varit att titta på hur vi potentiellt skulle kunna använda tak och broar, det vattennära läget och gaturummet på nya sätt.

Genom satellitdata har Spacescape tagit fram arean längs med solfasader, under broar, på tak och längs med kajer, och på det sättet får vi en uppskattning för det vi kallar för outnyttjade platser. I rapporten används begreppet outnyttjad som samlingsbegrepp för de platser som är bortglömda eller inte lever upp till sin fulla potential. Distinktionen däremellan är inte knivskarp utan snarare överlappande. Det bör dock tilläggas att de ytor som har identifierats– trots att de kan framstå som outnyttjade eller oanvända – inte per automatik lämpar sig för annan användning. Uträkningarna och kartorna i rapporten finns med för att visa på möjlig potential.