Nyheter

Förslaget till detaljplan för etapp 1 i Östra Ramlösa är på granskning

Från 4 juni till och med 2 juli 2024 är detaljplaneförslaget för den första etappen av den nya stadsdelen Östra Ramlösa i Helsingborg på granskning. Under perioden kan allmänheten ta del av förslaget och tycka till om detaljplanen. Genom planförslaget blir det möjligt att påbörja bygget av den nya stadsdelen.

Sedan samrådsperioden 1 juni–31 augusti 2022 har vi gått igenom och bemött inkomna synpunkter och bearbetat detaljplanen. I arbetet efter samrådsskedet har vi främst haft fokus på frågor kopplade till gestaltningen och upplevelsen av bebyggelsen, naturen och de gröna värdena på platsen samt trafiklösningar och hur stadsdelen möter det kommande sjukhuset söder om Clausgatan.

Detaljplanen gör det möjligt att påbörja bygget av den nya stadsdelen Östra Ramlösa, varav etapp 1 möjliggör för 1 500 bostäder. Går arbetet som planerat kan detaljplanen för etapp 1 börja byggas omkring 2026–2027.

Östra Ramlösa blir ett grönt och familjevänligt område som på sikt kommer att inrymma 3 000 bostäder. Gång, cykel- och ridvägar kommer att gå genom hela området, vilket ger bra förutsättningar att förflytta sig utan bil. Skola, förskolor och idrottshall blir centrala i den nya stadsdelen och en stor aktivitetspark för barn och vuxna ska finnas utmed Lussebäcken i den östra delen. Bra kollektivtrafik planeras, med goda förbindelser till både den centrala staden och Ramlösa station.

Efter granskningen sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter från processen i ett granskningsutlåtande och tar ställning till dem. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget och kommunfullmäktige fattar sedan beslut om antagande av planförslaget.

Mer information om förslaget till detaljplan, länkar till handlingar och hur man lämnar in synpunkter finns på dialog.helsingborg.se/ostraramlosa och på helsingborg.se/ostraramlosa.

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom planens område får eller ska användas. Detaljplaner är juridiskt bindande och kan omfatta allt från en enstaka fastighet till en hel stadsdel.