Nyheter

Nu slutlevereras ritningarna till Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

2019 vann LINK Arkitektur, i samarbete med Carlstedt Arkitekter, uppdraget med att utforma Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. Den 22:a maj i år levererades bygghandlingen. De senaste fem åren har präglats av kontinuitet, god samverkan och hög leveranssäkerhet med patientsäkerheten i fokus.

Det nya akutsjukhuset, om 75 000 kvadratmeter, byggs för att möta vårdens ständigt förändrade behov. Sjukhuset kommer bland annat att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar.

För LINK Arkitektur och Carlstedt Arkitekter började arbetet med en genomlysning av förstudien, följt av framtagande av program- och systemhandlingar på uppdrag av Region Västmanland. Arkitektteamet har sedan följt projektet hela vägen in i mål på uppdrag av NCC som entreprenör. Även om en del uppföljningsarbete kvarstår, är den stora mängden arbete nu levererad. De båda arkitektkontoren har tillsammans bemannat projektet med ett fyrtiotal medarbetare och slutleveransen sker till överenskommen tid och budget.

– Gedigen kompetens är en förutsättning, men vi ska inte underskatta gruppdynamiken. Det är krävande att få ihop ett så här stort projekt med många medarbetare under många år. Vi har prioriterat kommunikation och delaktighet redan från start och det har verkligen gett effekt, berättar Maria Jonsson, biträdande uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Ett lösningsorienterat samarbete med toppbetyg

Under bygghandlingsprojekteringen har arkitektteamet haft ett nära samarbete med både Region Västmanland, verksamhetsrepresentanter och NCC. För att driva projektet på ett effektivt sätt har byggnaden delats upp i tydliga delleveranser. Den första, lite mindre, delen utfördes som testbädd för kommande delar.

I praktiken innebar det att ett antal detaljlösningar genomarbetades omsorgsfullt i samarbete mellan arkitekter, entreprenör och beställare. Dessutom innefattade detta skede ett arbete med att sätta ramar för kommunikation, arbetssätt och beslutsvägar. Att ägna en del arbete åt detta initialt var viktigt för det fortsatta samarbetet, men också för att lösningarna sedan blir generella för hela byggnaden. Sjukhusets verksamhetsrepresentanter har också involverats med god kontinuitet.

De har fått virtuella rundvisningar under arbetets gång och därigenom fått en bra inblick i de vägval som görs. Det skapar förutsättningar för en känsla av ägandeskap och engagemang.

– Att balansera tid och budget är alltid en utmaning i stora och komplexa projekt. Vi har arbetat strukturerat i mindre team med tydliga ansvarsområden och delleveranser och det har funkat fint. Det är verkligen roligt att jobba med ett av de största pågående sjukhusbyggena i Sverige just nu, säger Hanna Börjesson, uppdragsansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

NCC har genomfört enkäter inom projektgruppen och kontinuerligt mätt ett så kallat partnering performance index. I den senaste mätningen fick de ett resultat på 8,9 på en 10-gradig skala. Det är ett kvitto på att det inledande arbetet med fokus på att få till en bra samverkansform i kombination med löpande involveringsarbetet verkligen har gett resultat.

Effektiva, ljusa och väl gestaltade lokaler

Gestaltningsprinciperna som sattes tidigt i projektet har följts utan avkall under hela processen. Västmanlänningarna kommer att få ett akutsjukhus med god orienterbarhet, effektiva flöden, mycket dagsljus och vackra utblickar över gröna innergårdar. Alla mått har prövats och ytor har optimerats för att göra största möjliga nytta för patienten.

Tack vare denna planering uppnås också nära verksamhetssamband för patient, personal och besökare. Det centrala stråket blir kronan på verket och binder ihop den nya byggnaden med det befintliga sjukhuset. Här kommer patienter och besökare att få en bra överblick och kan enkelt orientera sig i den ljusa och omsorgsfullt gestaltade interiören.

Granskningsperioder lyftes till kreativa samarbeten

I många projekt sker granskning av handlingar enskilt, men för regionens nya akutsjukhus i Västerås har det i stället skett i ett samarbetsformat. Mer och mindre erfarna arkitekter har suttit tillsammans och lärt sig av varandra. Formen har varit väldigt uppskattad och gynnat såväl kompetensutveckling som projektets resultat.

Ett redskap i arbetet har varit 3D-granskning. Här har arkitekterna kunnat gå runt i 3D-modellen och granskat utformningen, inklusive färgsättning. Det är ett effektivt sätt att arbeta, då det ofta ger en tydligare helhetsbild än en traditionell 2D-granskning. Inom projektet har man också arbetat aktivt med delaktighet.

Även den som arbetar med mindre detaljer ska förstå helheten. Det har gjort arbetet mindre hierarkiskt och projektgruppen har tagit ett gemensamt ansvar för helheten.

Tillsammans med Region Västmanland och NCC har LINK och Carlstedt utformat miljöer som säkerställer den akuta vården och erbjuder trygga lokaler för både patienter, besökare och personal. Hela arkitektteamet känner en enorm stolthet över att få gestalta regionens nya akutsjukhus i Västerås. Igår levererades bygghandlingen och 2030 öppnas dörrarna till det nya sjukhuset.