Nyheter

Plats för vård och innovation när grön stadsdel växer fram

Området västra Flensburg i centrala Malmö ska utvecklas under de kommande årtiondena. Bland annat kommer både sjukhuset och forskningsparken inom life science Medeon att byggas ut. De nya byggnaderna för vård, forskning och utbildning samt bostäder och förskolor kommer att mötas kring en grönskande park. Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet under sitt möte på tisdagen.

Västra Flensburg ligger mitt i Malmö, söder om det norra sjukhusområdet. Det gränsar till bostadsområden i väster och söder och till handelsplatsen Mobilia i öster. Det nya planprogrammet tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av västra Flensburg.

Programmet visar hur en unik stadsmiljö kan skapas – en plats som öppnas upp mot resten av staden och där de nya byggnaderna för Skånes universitetssjukhus Malmö, forskningsparken Medeon, bostäder och förskolor placeras kring en grönskande park. Det gör det möjligt för innerstaden och sjukhuset att växa söderut och området blir en plats för såväl vård och innovation som boende, rekreation och återhämtning.

Under processen har Malmöborna och andra aktörer kunnat ge inspel och synpunkter kring planprogrammet. Både vuxna och barn har gett starkt stöd till att västra Flensburg ska bli en grönskande stadsdel där gående och cyklister prioriteras.

Nya rörelsestråk genom området och över de stora gatorna knyter samman platsen med resten av staden och delar upp västra Flensburg i mindre kvarter. Det kan också bli aktuellt med ett högt hus för kommersiell verksamhet i området.

Tanken är att Region Skånes nya vårdbyggnader ska vara färdiga år 2034. Planprogrammet lämnas nu över till kommunfullmäktige, där Malmös folkvalda tar det slutgiltiga beslutet.

– Vi har en unik chans att utveckla västra Flensburg till en grön, inbjudande och tillgänglig stadsdel mitt i Malmö. Det är positivt att området gör det möjligt för många nya arbetsplatser inom vård och life science. Detta blir också ett av de första områdena där vi utforskar hur modellen 3-30-300 för stadsgrönska kan användas i Malmö. För mig är det viktigt att vi både bevarar och förstärker platsens gröna kvaliteter och har barnperspektivet i fokus när planprogrammet förverkligas, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Här skapas nu ett sammanhållet område för sjukvård och forskning, men också ett nytt, modernt bostadsområde i centrala Malmö som kommer att präglas av grönska och tillgänglighet. Planprogrammet skapar väldigt goda förutsättningar för att skapa ett kluster med fokus på hälsa och innovation. Eftersom alla dessa kompetenser finns inom en relativt liten geografisk spridning kan man koppla samman hälsofrämjande frågor med frågor på sjukhuset och inom life science. Utvecklingen av västra Flensburg är ett utmärkt exempel på hur en plats med lång historia får en ny framtid, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Tillsammans med Malmöborna har vi tagit fram ett planprogram som gör att västra Flensburg kan utvecklas till en grönskande stadsdel som knyts samman med resten av staden. Ambitionen är att området ska vara en plats för vård och forskning samtidigt som miljön ska vara levande och tillgänglig för dem som bor och verkar här, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Illustration: Malmö stad