Nyheter

Kulturmärkt fabrik blir till bostäder och kontor – men hur går kulturbevarandet att förena med regelmässiga byggkrav?

Text: Edvin Ottosson och Emil Palmenäs

Detta examensarbete behandlar ombyggnationen av den kulturmärkta gamla spritfabriken i Eslöv som ska göras om från fabrik till kontor och bostäder. Syftet är att analysera och jämföra olika ombyggnadsåtgärder med fokus på energianvändning, termiskt klimat och fuktsäkerhet samtidigt som hänsyn tas till kulturbevarande.

Arbetet innehåller en jämförelse av hur respektive ombyggnadsåtgärd uppfyller krav och rekommendationer. Dessa analyser och jämförelser görs på två av projektets byggnader och genomförs med hjälp av simuleringsprogrammen IDA ICE (EQUA, u.å.) och WUFI 2D (Fraunhofer IBP, 2023). 

Resultaten visar att energianvändning skiljer sig åt för de två byggnaderna. Det är tydligt att den omslutande areans storlek i jämförelse med boarean spelar stor roll för hur svårt det är att uppfylla dagens nybyggnadskrav på primärenergital.

För byggnaden med stor omslutande area i förhållande till boarea krävs det utvändig tilläggsisolering för att uppfylla kraven, men då kan man inte uppfylla kraven för kulturbevarande. För byggnaden med liten omslutande area räcker det med invändig tilläggsisolering för att klara kraven.

Resultaten för det termiska klimatet visar att den operativa temperaturen för ombyggnadsåtgärderna utan någon förbättring av ytterväggarna kommer att bli något låg. Detta beror till stor del på att tegelväggens yttemperatur kommer att bli låg, vilket i förlängningen kan leda till en stor andel missnöjda brukare.

Fuktresultaten visar att takstolen, som ligger långt ut i konstruktionen, kommer att vara mycket fuktig och därmed finns en stor risk för mögelpåväxt där. För ombyggnadsåtgärderna med invändig tilläggsisolering finns även viss risk för frostsprängning hos tegelväggarna. 

Slutsatsen av arbetet är att det vid ombyggnationen av en fabrik i tegel från 1900-talets början i aktuellt klimat är mycket svårt att följa kraven på kulturbevarande och samtidigt uppfylla nybyggnadskrav på primärenergital, få ett behagligt termiskt klimat samt garantera en fuktsäker konstruktion.

Examensarbete av Edvin Ottosson och Emil Palmenäs vid Lunds universitet 2023:
Ombyggnad av kulturmärkt fabrik till kontor och bostäder – En fallstudie av Eslövs spritfabrik avseende energianvändning, termiskt klimat och fuktsäkerhet. Avdelningen för Installationsteknik. Institutionen för Bygg- och miljöteknologi.