Nyheter

Beslut om utredning av Kronobergs slottsruin

Statens fastighetsverk har beslutat att utreda olika alternativ till grund för det fortsatta arbetet med renoveringen av murverket på Kronobergs slottsruin i Växjö. Ruinen är stängd för allmänheten sedan årsskiftet 2022/23 på grund av risk för ras och nedfallande sten.   

– Slottsruinen är av regionalt intresse och det är viktigt att utreda olika alternativ och ta beslut om hur vi ska gå vidare, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

– Vi kommer att titta på slottsruinens kulturhistoriska värden, tekniska status, behov av tillstånd från olika myndigheter, restaureringsförslag och göra kostnadsbedömningar. Utifrån detta ska vi ta fram förslag på olika nivåer som läggs till grund för ett kommande inriktningsbeslut.

Förslagen som ska utredas är bland annat ett nollalternativ (fortsatt stängning) och att slottsruinen återigen ska öppnas. Utredningen ska fungera både som beslutsunderlag och för att kunna kommunicera konsekvenser av olika alternativ.

När SFV beslutade att stänga slottsruinen hade det sin grund i att anläggningen är i ett mycket dåligt skick med stora risker för allmänheten om den hade varit öppen. För att ge underlag för att ta ställning till det bästa alternativet för fortsatta insatser, behövs en fördjupad utredning.

Utredningen som ska vara klar vid årsskiftet beräknas kosta tre miljoner kronor och har blivit möjlig genom den utökning av anslaget för s k bidragsfastigheter som regeringen beslutade i budgeten för 2024.

Foto: SFV