Nyheter

Färdplan för fossilfri konkurrens uppgraderad

Bygg- och anläggningssektorn dit fastighetsbranschen hör, har uppdaterat färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. I den uppgraderade färdplanen införs en resurshierarki i fyra steg för att minska behovet av nybyggnad och därmed också minska klimatpåverkan. Fastighetsägarna har deltagit i utformande av planen och uppmuntrar fastighetsbranschen att följa färdplanen.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatutsläpp, och är samtidigt en nyckel för den gröna omställningen och expansion som sker i flera regioner nu. Sektorns färdplan täcker hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter, via design och uppförande till drift och förvaltning av fastigheter. Delmålet är att halvera utsläppen till 2030, men färdplanen visar att det är möjligt att halvera utsläppen redan idag.

Färdplanen innehåller vässade uppmaningar till riksdag och regering samt tydliga åtaganden till sektorns aktörer tydliggör att alla delar i värdekedjan har ett ansvar att bidra. Färdplanen betonar vikten av samverkansformer där flera aktörer samarbetar och kompetensutvecklar varandra. Det krävs också ett tydligt ledarskap i sektorn för att lyckas med klimatomställningen. Att styra mot klimatneutralitet kommer att kräva ledare som kan se till det långsiktiga värdet och stå fast vid högt uppsatta klimatmål.

– Nu är tiden mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt, så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn nu visar att de är redo för det redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Utöver åtaganden som är gemensamma för hela sektorn förväntas fastighetsägare bland annat vårda och optimera nyttjandet av fastigheter, främja minimerad och cirkulär materialanvändning, energieffektivisera och samarbeta med boende och lokalhyresgäster. I färdplanen införs en resurshierarki i fyra grundsteg: tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt, i syfte att använda befintliga fastigheter i större utsträckning för att minska byggbehovet och därmed också minska klimatpåverkan.

–Hela sektorn verkar nu för effektivare resursanvändning och cirkulära resursflöden. Den gemensamt framtagna resurshierarkin genomsyrar hela färdplanen och de uppmaningar sektorn ger till beslutsfattare. Att optimera nyttjandet av det som redan är byggt är en nyckel till minskad klimat- och miljöpåverkan,  säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige

–Vi uppmuntrar Fastighetsägarnas samtliga medlemmar att följa färdplanens åtaganden. Under 2024 inbjuds medlemmar att antingen förnya sin underskrift eller skriva under färdplanen för första gången,  fortsätter Anders Holmestig.