Nyheter

Helsingfors utvecklar underjordisk servicetunnel under centrum

Utvecklingen av servicetunneln i Helsingfors centrum fortskrider – med syftet att förbättra centrumets vitalitet och främja produktionen av förnybar energi.

De vill utveckla den underjordiska servicetunneln som går under Helsingfors centrum. Tunneln planeras att förlängas till Håkaniemi och dessutom utreds utnyttjandet av tunneln vid produktion av förnybar energi. Ett exploateringsreservationsförslag har tagits fram för projektet som ska behandlas i stadsmiljönämnden tisdagen den 30 januari.

– Målet med utvecklingsarbetet är att utforska lösningar som ger möjligheter att liva upp Helsingfors centrum, effektivisera trafiken i centrum och förbättra tillgängligheten till centrum som en del av den nya transportsystemplanen för kärncentret som håller på att utarbetas, säger Hannu Lokka, chef för strategisk projektutveckling på SRV, som representerar konsortiet .

– Dessutom är målet att stödja Helsingfors stads mål för hållbar utveckling, såsom koldioxidneutrala Helsingfors 2030-målet. För detta utreds utnyttjandet av markvärme och spillvärmeåtervinning. Nya smarta energiproduktionslösningar skulle avsevärt minska klimatpåverkan från byggnader i kärncentret under deras användning. Detta är ett sätt på vilket vi, som livscykelmässigt byggare, aktivt är involverade i att stävja klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet.

Planeringen ska göras i nära samarbete med Helsingfors stad, Helsingin Väylä Oy, som förvaltar den nuvarande tunneln, och andra intressenter.

– Den nuvarande tunneln har varit en betydande investering för Helsingfors och stadens långsiktiga mål har varit att öka användningen för distribution och servicetrafik. Om en större del av den biltrafik som anländer till stadskärnan leds om under jord skulle vi bättre kunna främja kärncentrets vitalitet och förverkligandet av ett trevligt gångcentrum. Det är viktiga mål för staden, säger Rikhard Manninen , chef för markanvändning i Helsingfors stad .