Nyheter

Skellefteå kommun upphandlar bostadsrätter

Skellefteå kommun står inför en stor samhällsomvandling där antalet invånare också förväntas öka väsentligt på kort tid. Under 2023 har kommunen slagit rekord i antalet invånare, med en befolkningsökning under året på preliminärt mer än 2000 personer.

Både bostadsförsörjning och kompetensförsörjning är nyckelfrågor i denna samhällsomvandling, där behovet av fler tillgängliga bostäder i dagsläget påverkar kommunens rekryteringsmöjligheter av personal. Kommunstyrelsen ger nu ett uppdrag till kommunledningskontoret att upphandla bostadsrätter till ett värde upp till 50 miljoner kronor, som är tänkta att upplåtas av kommunen som temporära hyresbostäder.

– Vårt bostadsbolag Skelleftebostäder AB arbetar intensivt med att producera fler bostäder, främst hyresrätter. Men det är svårt att bygga i den takt som behövs. Bostadsmarknaden i sin helhet är dessutom inne i en period med hög inflation, höga produktionskostnader och en stor osäkerhet, vilket gör det svårt för de privata bostadsbolagen att komma i gång med sina bostadsprojekt. Vi behöver en möjlighet att kunna bistå med temporära bostäder som en del i att lösa kompetensförsörjningen för kommunens del, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

– Kommunledningskontoret har utrett hur kommunen kan förbättra möjligheten till bostadsförsörjning. Vi har då också tittat på hur vi kan bredda utbudet av olika upplåtelseformer. I den utredningen har vi sett möjligheten för kommunen att upphandla bostäder för klara vårt eget kompetensförsörjningsbehov, vilket är bakgrunden till det förslag vi lagt fram till kommunstyrelsen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Bakgrund:

I dagsläget finns ett antal byggklara tomter i Skellefteå med privata ägare. Utifrån det finns det möjlighet för kommunen att upphandla bostäder för att täcka kommunens rådande bostadsbehov för färdigställande inom de närmaste två åren. Tillskottet av dessa bostäder kan också förenkla för flyttkedjor där småhus blir tillgängliga för familjer.

Upphandlingen ska genomföras enligt lagen om offentlig upphandling och föreslås utgå ifrån de kriterier och behov som finns, upp till ett värde om 50 000 000 kr och maximalt 15 procent av bostadsbeståndet som ett led i den sociala hållbarheten.

Investeringen föreslås finansieras inom ramen för kommunens finansieringsbudget och plan 2024-2027. De transaktioner som kan komma att genomföras ska ske på marknadsmässiga villkor.

Uthyrning av bostäderna kommer att följa Boverkets riktlinjer. Målsättningen är att kommunens driftskostnader fullt ut kommer att täckas av debiterade hyresintäkter.