Nyheter

Multisporthall central i nya planen för norra Stadionområdet

Planerna för Stadionområdets norra del börjar ta form. I det förslag som nu presenterats finns bland annat en ny multisporthall, lokaler till Malmö idrottsgymnasium och byggnader för kontor och vård. På torsdagens möte bestämde stadsbyggnadsnämnden att skicka ut förslaget till detaljplan till berörda parter för att få in synpunkter.

Det förslag som nu ligger på bordet gäller Stadionområdets norra del som idag är obebyggd. Planen möjliggör nya byggnader och ytor för idrott, utbildning och evenemang och gör att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och även stärka sin position nationellt.

Den största byggnaden är en multisporthall med plats för en fullstor fotbollsplan i en anläggning där även lokaler för kontor och utbildning samt hotell och elevboende ingår. Inomhushallen får läktare, omklädningsrum och biytor och ska även kunna användas för skolidrott, föreningsidrott och evenemang. Hallen kan få en höjd av 25 meter.

Stadionområdet är unikt som centralt idrottsområde där evenemang och utbildning kombineras, och har ett starkt symbolvärde för Malmö och Malmöborna. Området ska få förutsättningar att bli en trygg plats och ett attraktivt besöksmål. I den östra änden av multisporthallen vid John Ericssons väg finns Stadionområdets nya entré för fotgängare.

Malmö idrottsgymnasium växer och får en egen byggnad vid områdets entré mot norr. Det blir även två byggnader för kontor-, vård-, utbildning- och centrumändamål samt ett mobilitetshus som även kan innehålla idrottslokaler.

Förslaget gör det möjligt med ny bebyggelse som i så hög utsträckning som möjligt tar hänsyn till befintliga träd. I den västra delen av området anläggs en park och en grönyta mot John Ericssons väg. De ska kompensera för gröna värden som tidigare försvunnit inom Stadionområdet.

– Stadionområdet har en viktig plats i många Malmöbors hjärtan. Det är viktigt att platsen utvecklas så att Malmöbor i många generationer framåt både kan uppleva och delta i idrott på ett jämlikt och positivt sätt. Särskilt glad är jag att förslaget innehåller gott om utrymme för barn och ungas idrottande. Nu ska planen skickas ut brett, och jag ser fram emot att ta del av tankar och idéer kring Stadionområdets utveckling, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Nu läggs ytterligare en pusselbit i utvecklingen av stadionområdet som Malmös främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Med dagens beslut skapar vi nya möjligheter för idrottsutövande och evenemang, samtidigt som vi ökar tryggheten och bevarar grönytor, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmö är ett internationellt nav för idrott och hälsa och för att uppnå vår maximala potential är det viktigt att integrera stadionområdet som en dynamisk och tillgänglig del av staden. Genom att samla värdefulla insikter från olika aktörer strävar vi efter att skapa ett livligt område med generöst utrymme för idrott och utbildning, vilket ytterligare stärker Malmös rykte som en framstående sportsstad, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Illustration: Malmö stad