Nyheter

En hörnsten i Trelleborgs nya utbyggnadsområde

I den expansiva stadsdelen Pilevall har Kaminsky Arkitektur i samarbete med Kian Propertys och Preservia färdigställt Pilspetsen, ett flerbostadshus bestående smålägenheter samt en radhuslänga bestående av sex bostäder.

Byggnaderna definierar gaturummet och ramar samtidigt in den lugna innergården. Flerbostadshuset har strategiskt placerade indragna hörn som skapar ett mikrotorg där Engelbrektsgatan och Allmogevägen möts.

Projektet är en vinst i markanvisningstävling utlyst av Trelleborg kommun 2020.

Juryns motivering lyder:

”Radhusbebyggelsen och flerbostadshuset fungerar som en helhet och har samma höga arkitektoniska gestaltningskoncept. Omgivande parkmiljö skapar fina mervärden med sin slingrande gångstig och växthus.

Även grönskan på fasaderna och solcellerna på taket ger ett miljövänligt tillskott till området. Variationen i hörnhusets bottenvåning med inbyggda odlingslådor, café och huvudentré mot Engelbrektsgatan skapar en levande och trivsam gatumiljö.”

Byggnadens träfasad har en distinkt horisontell uppdelning som både är ett estetisk designval, och en representation av byggnadens prefabricerade rumsmoduler i träkonstruktion. I en kontrastrik komposition bryts sockeln av med tegel, vilket inte bara tillför en känsla av tyngd till byggnaden utan även ytterligare definierar gaturummets karaktär. Genom att kombinera tegel och trä relaterar projektet även till områdets traditionella arkitektur.