Nyheter

Grundskola och sporthall i Västra Eds Allé utreds

Upplands Väsby kommun inleder arbetet med att ta fram en detaljplan för Västra Eds Allé. Det är en del i kommunens planer för ny grundskola för cirka 600 elever i västra Upplands Väsby.

Detaljplanen är det första steget i processen mot det långsiktiga målet att ha en ny skola med tillhörande sporthall och fotbollsplan på plats i Västra Eds Allé till höstterminen 2029. Skolan är tänkt att avlasta Runbyskolan som i dag är den enda grundskolan i västra kommundelen för elever i årskurs F-9.

Den aktuella marken som är föremål för utredningen är på cirka nio hektar och ligger strax väster om det nybyggda området i Eds Allé. Marken ägs i dag av en privat markägare. Förutsättningen för den fortsatta processen är att kommunen köper marken. De samtalen kommer att föras parallellt med utredningen.

– Upplands Väsby växer snabbt. Förra året ökade befolkningen med över 1 400 invånare. I takt med att vi blir fler invånare och nya bostadsområden växer fram är vi ansvariga för att planera för nya skolor. Det är skälet till att kommunen undersöker förutsättningarna för att bygga en skola i Eds Allé, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) efter måndagens beslut i kommunstyrelsen.

Ett viktigt kriterium i sökandet efter plats för skola har varit närheten till naturen och möjlighet till säkra skolvägar för de yngre barnen i Eds Allé. I planarbetet kommer stor vikt läggas vid att skapa förutsättningar för bra utemiljöer och lokaler för de kommande eleverna. Kommunen tillämpar de riktlinjer som tagits fram för skolors lokaler och utemiljö.

– En detaljplaneutredning är en lång process som måste få ta tid. Vi måste noga utreda hur de boende i området påverkas, samt hur den framtida trafiksituationen ska se ut och med de boendes bästa för ögonen. Vi kommer att ge gott om utrymme för allmänheten att tycka till under processen, säger Åsa Engwall som är chef för kontoret för samhällsbyggnad.

När ett förslag till detaljplan tagits fram presenteras det enligt plan- och bygglagen för allmänheten via samråd. Efter revideringar presenteras det ytterligare en gång via granskning. Utöver den lagstadgade processen planerar kommunen att arrangera extra dialogtillfällen under hösten 2023, innan förslaget ställs ut på samråd. Först efter alla dessa tre tillfällen kan en eventuell detaljplan läggas fram för beslut i kommunfullmäktige. Förhoppningen är att beslut ska tas i slutet av 2025.

På bilden: Den rödmarkerade avgränsningen är en grov uppskattning av området som ingår i kommande detaljplan. Intill ligger det nybyggda området Eds Allé. Längre österut skymtar stationsområdet och järnvägen.