Nyheter

Starkt stadsbyggnadsteam

Under året har Carlstedt Arkitekter stärkt stadsbyggnadskompetensen ytterligare genom anställning av samhällsplaneraren Lisa Ericsson och civilingenjör stadsbyggnad Matilda Anttila. Under affärsansvarig planeringsarkitekt Karin Tibbelins ledning har verksamheten därmed fyrdubblats på knappa två år.

– Med god förståelse för den kommunala planprocessen hjälper vi våra kunder med att driva detaljplaner och ger stöd i exploaterings- och bygglovfrågor, säger Karin Tibbelin. Vår erfarenhet av arbete inom politiskt styrda organisationer gör att vi hittar framkomliga vägar och fokuserar på projektens genomförbarhet. Genom att förena goda fastighetsinvesteringar med ortens utvecklingsplaner bidrar vi till långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Karin Tibbelin är planeringsarkitekt och tidigare chef för plan, bygglov, exploatering och GIS i Flens kommun. Lisa Ericsson är samhällsplanerare som närmast arbetat på fastighetsutvecklaren Boeno och dessförinnan som planarkitekt och trafikplanerare på Eskilstuna kommun. Matilda Anttila är civilingenjör arkitektur och har arbetat som planeringsarkitekt på AFRY och som projektingenjör på Gällivare kommun. I teamet ingår även arkitekt Kajsa Blohm som är arkitekt från KTH med fokus på stadsbyggnad.

– Uppdragens omfattning och komplexitet varierar men vår utgångspunkt är alltid att vara lyhörda och att hantera varje plats efter dess specifika förutsättningar, säger Karin Tibbelin. Vi har snabbt tillägnat oss de nya digitala kraven på en digitaliserad planprocess. Inom kort går en av Sveriges första digitala planer som vi arbetat med ut på samråd.

Storleken och omfattningen på uppdragen varierar från stora detaljplaner för stadsdelar och verksamhetsområden till mindre planer som möjliggör t ex förskolor och bostäder. Inom detaljplanerna hanteras många olika frågor, som trafiklösningar och flöden, kulturmiljöfrågor, markföroreningar, farligt gods, buller, dagvatten, vattenhöjningar, strandskydd och inte minst utformning och gestaltning. Uppdragen omfattar även planprogram och områdesbestämmelser samt översiktsplaner och planeringsunderlag.

– Vi ser en starkare efterfrågan på planeringskompetens och vår kunskap om samhällsutvecklingen på de orter vi verkar. Det är glädjande att vi kunnat växa med ytterligare medarbetare och därmed bidra med kompetens för utvecklingen av livskraftiga lokalsamhällen och hållbara städer, säger Stina Ljungkvist, vd på Carlstedt Arkitekter.