Nyheter

Utlysning: Vill du vara med och skapa Malmö?

Nästa år är Köpenhamn utsedd till World Capital of Architecture av UNESCO, vilket firas med ett arkitekturår under namnet Copenhagen in Common. Malmö stad, med satsningen Malmö in the making, kommer att samarbeta med Köpenhamn och sätta arkitektur, design, kultur och konst i fokus.

Som en del av Malmö in the making genomför ArkDes och Malmö stad, med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, en utlysning för att hitta de bästa teamen som kan visa vad som händer när lokala resurser, material och kunskap tas tillvara, får gro och växa.

– För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både människor och material, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Utlysningen ger oss möjlighet att ta ytterligare ett steg i riktning mot ett hållbart Malmö för alla, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Tillsammans med ArkDes och med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening söker Malmö stad nu två team som har förmågan att arbeta inkluderande, experimentellt och platsspecifikt i Rosengård och Nyhamnen. Två helt olika geografier med olika förutsättningar behov. I uppdraget ingår bland annat att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan stadsdelarna.

– ArkDes verkar för framtidens arkitektur och design genom praktiknära forskning i samarbete med städer och samhällen över hela Sverige. Det är ett långsiktigt lärande som utvecklas genom görande, prövande, utvärderande och implementering, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Minst en av teamens medlemmar bör vara arkitekt, designer, konstnär eller ha motsvarande gestaltningskompetens. Arrangörerna uppmuntrar team som präglas av en mångfald av perspektiv och erfarenheter. Unga talanger är varmt välkomna att ansöka.

– Malmö in the making och utlysningen tar ett spännande grepp över Malmös stadsutveckling. Det är ett intressant projekt som också på olika sätt knyter an till Malmö Förskönings- och Planteringsförenings historia. Vi har samarbetat med Malmö stad sedan föreningen bildades 1881 och vi ser nu fram emot att få arbeta tillsammans med detta, säger Inger Lindstedt, ordförande i Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Malmö deltar i ett år av arkitektur, kultur och konst

Arkitektur, design, konst och kultur har skarpa redskap för utforskande och skapande av en bättre samhällsutveckling. Med Malmö in the making vill Malmö stad undersöka de utmaningar som staden står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Ett av målen är att stärka medborgarnas inflytande över sin närmiljö och minska avståndet mellan medborgare, lokala aktörer och beslutsfattare.

– Med Malmö in the making vill vi utforska vad arkitektur betyder för Malmöborna, och hur Malmöborna kan vara med och forma stadens utveckling, säger Finn Williams, stadsarkitekt.

Ambitionen är att, i samverkan med lokala aktörer inom arkitektur, akademi, näringsliv, kultur samt civilsamhälle, planera, samordna och genomföra programpunkter för Malmöborna i september 2023. Tillsammans med lokala aktörer ska programmet formas under vårvintern.

Om Malmö in the making:

Satsningen Malmö in the making genomförs i samarbete med Köpenhamn som under 2023 innehar titeln World Capital of Architecture. Tack vare att Köpenhamn är internationell arkitekturhuvudstad är de i fokus för det globala samtalet om framtidens livsmiljöer. Under namnet Copenhagen in common kommer de tillsammans med sina samarbetspartners anordna programpunkter och evenemang under 2023. Bland annat hålls den stora, internationella arkitekturkonferensen Sustainable futures – leave no one behind i Köpenhamn den 2–6 juli 2023.

Läs mer om:

Malmö in the making.

Läs mer om Köpenhamns arkitekturhuvudstadsår:

Copenhagen in common.

Om utlysningen

Utlysningen är ett samarbete mellan Malmö stad och ArkDes (Arkitektur och designcentrum), med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och arbetar strategiskt med praktiknära forskning i syfte att utveckla och sprida kunskap kring gestaltningen av våra gemensamma livsmiljöer.

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har som mål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.

I fokus för både utlysningen och Malmö in the making står stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen. Malmö stad driver långsiktiga stadsutvecklingsarbeten i de respektive stadsdelarna. Två utvalda team kommer få i uppgift att inventera platserna, utforska nya arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli en utgångspunkt för omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena.

Har du det bästa teamet, sök idag!