Nyheter

Duveds nya skola – En motor för ett hållbart samhälle

Duveds nya skola invigdes i samband med starten av höstterminen 2022. En efterlängtad invigning efter 2 års byggnation. Med kapacitet för 800 elever, i en by med cirka 1 000 invånare, är det en omfattande och central satsning, inte bara för Duved utan för hela Åredalen och för Åre kommun.

– Duveds skola är inte bara en skolbyggnad som präglas av hållbarhet, lugn och trygghet – den spelar också en roll som motor för en hållbar och innovativ samhällsutveckling i Duved och vidare i Åre kommun, säger Daniel Danielsson (C), Kommunstyrelsens ordförande.

Duveds nya skola är utgångspunkten för den, i såväl Sverige som internationellt, uppmärksammade satsningen på Duved som framtidens by. Genom Duved Framtid AB, initierat av allmännyttiga Årehus AB tillsammans med bland andra Duved byförening, utvecklas nu samverkan med både EU och Europarådet. Syftet är att visa att en by på landsbygden idag kan vara samhällets innovationsmotor, en roll som tidigare bara städer sagts ha. Tanken är att de erfarenheter som utvecklats i Duved avseende skola, kompetens, samverkan, demokrati, infrastruktur, försörjning och boende ska komma andra regioner i Europa till del.

– Vi är stolta över att ha kunnat utveckla en av Sveriges finaste skolbyggnader. Vi ser det som självklart att Åre kommun ska ge barn och ungdomar den trygghet, de resurser och lokaler som krävs för ett riktigt bra lärande, säger Andreas Sihvonen (S), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Duveds skola är anpassad för att vara en skola för alla. Med sin placering mitt i byn blir skolan och skolbarnen ett nav för hela byn. Det finns matsalar med 200 sittplatser och ett tillagningskök med kapacitet även för andra kommunala verksamheter i byn. Folkbibliotek/skolbibliotek är en viktig del av skolans allmänna ytor och gör en del av skolan tillgänglig för kulturhändelser och möten.

Duved skola är, likt allt annat som byggs i Duved, byggd med starka hållbarhetskrav. Den ursprungliga skolan har därför byggts om och integrerats med den helt nya byggnaden. Skolan är till stora delar byggd med KL-trä och limträ i väggar och bjälklag. Byggnadernas delar är sammanbyggda med länkar, trappor och hiss och har ett gemensamt formspråk exteriört och sammanhållen gestaltning interiört.

– Det var en stor utmaning att ställas inför att bygga en så omfattande skolbyggnad i byn Duved. För att säkra investeringen insåg vi att vi parallellt med skolbygget också måste satsa på att skapa utveckling för hela Duved. Nu ser vi att båda satsningarna har givit bra resultat, säger Helen Olausson, vd Årehus och Duved Framtid.

Fakta

Duved skola har kapacitet att ta emot 800 elever, till skolstart i augusti 2022 kommer ca 520 elever och 2st förskoleavdelningar öppnar. Skolan är arbetsplats för cirka 90 anställda.

Antal klassrum är anpassat för parallella årskurser i förskoleklass såväl för högstadiet. Skolan har lokaler för de estetiska ämnena, kreativt labb, NO-salar, rörelserum, elevhälsa, pedagogarbetsplatser, administration och pausrum för elever och personal. Fritidshem för F-6 är placerade för att samnyttjas med klassrum. Skolans klassrum har samma storlek för att skapa en flexibilitet för varierande årskullar.

Beställare: Årehus AB och Åre kommun

Byggentreprenör: Treeab AB Östersund

Arkitekt: Sweco Arkitekter Östersund

Nybyggnadsyta: 9 000 kvm BTA

Ombyggnadsyta: 1 500 BTA

Markyta: cirka 12 500

Produktionstid: byggstart juni 2020 och inflyttning till höstterminen 2022

Kostnad: 285 MSEK