Nyheter

Ny detaljplan för Stora Harrie 7:5

I utkanten av Stora Harrie föreslår Kävlinge kommun att tio villor och ett LSS-boende med sex lägenheter byggs. Fram till den 2 september kan du lämnar synpunkter på förslaget, som presenteras på ett samrådsmöte i kommunhuset den 22 augusti.

Ett förslag på detaljplan har under våren tagits fram för det område i Stora Harrie som tidigare har varit en idrottsplats. De nya hus som förslås ska knyta an till övrig bebyggelse i Stora Harrie och vara av varierande karaktär, precis som byn i övrigt.

Villor i norr och LSS-boende i söder

Enligt förslaget ska tio villor i 1-1,5 plan byggas i anslutning till befintliga hus i byn. De nya bostadshusen ska utformas i harmoni med byns befintliga bebyggelse, såväl storleksmässigt som utseendemässigt. I området anläggs också gröna stråk och norr om villorna planeras en grönyta för lek och umgänge.

Söder om de nya villorna föreslås ett LSS-boende med sex lägenheter och en stor gemensam trädgård. Lägenheterna får egen ingång och uteplats. För att skapa avskildhet för de boende föreslås att huvudentré och personalytor placeras mot parkeringen i norr, medan lägenheter och gemensamhetsytor placeras mot söder.