Nyheter

Byggstart: Kronan Kulturbyn

Nu byggstartar Rikshem första etappen på Kronan tillsammans med Serneke i Luleå. Projektet omfattar bostäder, kontor, service och mötesplatser där hållbarhet och en levande stadsdel står i fokus.

Totalt avser Rikshem att uppföra närmare 400 lägenheter på Kronan.

Om husen

Tillsammans ska parterna bygga två flerbostadshus ritade av A och D Arkitektkontor. Husen kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär bland annat bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval. Bostadshusen rymmer 92 hyreslägenheter, byggs med 6 våningar och med betongstomme. Husen har en mycket låg energiprestanda som motsvarar ca 50% av BBR (Boverkets byggregler) energikrav för flerbostadshus.

Egenproducerad el

Husen kommer förses med solceller som delvis försörjer byggnaden med egenproducerad el. På sikt är även tanken att solcellerna på husen ska kunna användas till de kommersiella lokalerna på fastigheten. Alla komplementbyggnader förses även med sedumtak för att fördröja dagvattenhanteringen.

Laddning för elbilar

Vid inflyttningen kommer även fastigheten vara försedd med ett antal laddstolpar för elbilar. Lägenhetsfördelningen kommer bestå av yteffektiva lägenheter från ett till fyra rum och kök. Samtliga lägenheter har balkong, uteplats och moderna materialval.

Under december 2021 påbörjas rivningen av byggnad H7 och grundläggningen till de nya flerbostadshusen beräknas att påbörjas under januari 2022. Husen beräknas stå inflyttningsklara under oktober 2023.