Nyheter

Nu utvecklas Forsåkerområdet i Mölndal till en ny stadsdel

Kan en plats ha en inneboende kraft att ständigt utvecklas för att vara relevant för sin samtid och framtid? I Forsåker är frågan relevant. Här finns en historia att bevara och en framtid att leva upp till.

Det är dags att väcka en spännande plats till liv, att öppna upp och låta människor mötas och leva här igen. En ny stadsdel ska växa fram i en industrihistorisk kulturmiljö – ett uppdrag som har att balansera många olika perspektiv.

Hur ser egentligen arbetet ut med att omhänderta Forsåkers industriella arv och samtidigt låta nya krafter flöda i området?

Forsåkerområdets arv rymmer mänskliga livsöden, svensk industrihistoria och en samhällsutveckling som bidragit till det som idag är Mölndals stad. Bruksområdet har varit stängt sedan många år och kvar finns ett antal byggnader och miljöer som vittnar om pappersbrukets utveckling genom århundraden.

Området har ständigt anpassats utifrån olika tider när olika behov varit aktuella och fått stå i fokus.

Så även i framtiden nu när en ny stadsdel ska växa fram. Det kommer skapas nya lager och Forsåkerområdet behöver fortsätta att formas med sin tid.

Olika typer av bostäder 

Kulturmiljön i och runt Forsåker utgörs även av de bostäder som under årens lopp byggts för anställda i anslutning till fabrikerna. Kombinationen av industri- och bostadsbebyggelse skapar en helhetsmiljö som speglar hur många av de tidiga industrietableringarna kom att utvecklas till egna samhällen.

Bostädernas olika utföranden vittnar om hierarkier som rådde i brukssamhället.

Disponentbostaden ”Villa Korndal” och intilliggande tjänstemannavilla ”Tibellska”, väster om Forsåkerområdet, samt bostäderna för fabriksarbetarna som huvudsakligen byggdes i Kvarnbyn på sluttningarna nordost om Forsåkerområdet, är exempel som fortsatt synliggör detta.

Inom Forsåkerområdet finns idag tre äldre bostadsbyggnader.

De ligger utmed Norra Forsåkersgatan som löper i planområdets nordöstra kant. I söder ligger ”Rudströmska villan” med omgivande trädgård och allé. Byggnaden ligger inom ett område som i den kommande detaljplanen är avsatt för byggnation av en ny förskola. Där kan den bevaras, anpassas och bli en del av förskoleverksamheten om Mölndals stad fattar ett sådant framtida beslut.

I andra änden av Norra Forsåkersgatan finns ”Läkarvillan”, en mindre trävilla som bl a huserat Rosendalsfabrikens bruksläkare men som stått tom sedan en längre tid. Den kommer att behöva ge plats för en gata som leder in till områdets nya grundskola och de tre förskolorna. Det blir Mölndals stads tekniska förvaltning som har att hantera byggnaden i samband med byggnation av infrastrukturen längre fram.

Intill Läkarvillan ligger ”Rosendahls kasernen” som uppfördes i mitten på 1800-talet och användes som hyreskasern/arbetsbostad för Rosendals fabriker. Även denna byggnad påverkas då området där den står är avsatt för en ny grundskola. Byggnaden har stått tom sedan länge och eldhärjades i en brand 2017. Den har hållits tät och stängd i väntan på besked om den ska inrymmas i den framtida skolans verksamhet.

Efter besked att byggnaden får utgå till förmån för andra behov och funktioner i skolverksamheten, fattade byggnadsnämnden beslut om att bevilja rivning under våren 2021. Detta hanteras av Mölndala Fastighets AB som idag är ägare av byggnaderna och marken inom Forsåkerområdet. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer områdena för skola och förskolor att övergå till Mölndals stad.

Industribyggnaderna i Forsåker

Industribebyggelsen som finns bevarad i området har vuxit fram under en lång tidsperiod och speglar dess tidigare funktioner inom papperstillverkningen och olika arkitektoniska ideal. Ett karakteristiskt drag är just de olika tidslagren, den stora variationen och hur de ligger tätt placerade eller sammanbyggda utmed åns båda sidor. Kulturmiljöprogrammet anger två inriktningar för den framtida utvecklingen av byggnaderna: att bebyggelsens unika karaktärsdrag inte förvanskas samt att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar bör ha ett medvetet förhållningssätt till bebyggelsens industrikaraktär. Detta är grundlinjen för utvecklingsarbetet kopplat till industribyggnaderna i Forsåker.

Forsåkers vision beskriver Forsåker som ”kraftkällan” – en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål som binder samman Mölndals stadskärna. Inriktningen är att industribyggnaderna, som utgör kärnan i Forsåker (industrikärnan), ska bevaras och utvecklas för att fyllas med nytt liv. För att både säkra den historiska miljön och möjliggöra ny utveckling har en omfattande arbetsprocess behövts. Arbetet har gjorts med stor omsorg och utifrån många olika perspektiv för att kunna presentera ett genomförbart förslag i den kommande detaljplanen.

Bärande delar i arbetet med att synliggöra industrihistorien i Forsåker är:

1. Bevarande och utveckling av kulturmiljön i Forsåker. I upprustningen av befintliga industribyggnader och i den nya utformningen av forsen och åns ränna genom stadsmiljön.

2. Industrikärnans yttre miljö. I byggnationen av nya torg, stråk och platser ska gestaltningen synliggöra industriarvet och förena detta med den kreativa inriktning som bär områdets vision framåt. Det planeras också för en historiepromenad som ska gestaltas genom området och berätta om olika platsers funktioner.

3. Besöksmål och skapande verksamheter. Utvecklingsarbetet för att fylla industri-byggnaderna med nytt liv präglas av industriarvets kreativitet och företagsamhet. Det historiska skapandet av papper, färger och otroliga mönster ger inriktningen att söka nya skapande verksamheter som vill vara del av det framtida Forsåker. Läs mer om visionen för industrikärnan som besöksmål.

4.Områdets nya bebyggelse. Det finns gestaltningsprinciper för nya bostadskvarter, skola/förskolor och kontorsbyggnader som hämtar sin karaktär från industrikärnans brokighet, material och färgsättning. Även gator och parker bidar till att lyfta historien. Exempelvis ges Rudströmska parken en medveten trädgårdskaraktär för att synliggöra områdets odlingshistoria och områdets många gator föreslås namnges med koppling till industriarvet.

För att summera det omfattande arbetet med kulturmiljön i Forsåker som pågått fram till idag är nyckelfaktorn den kommande detaljplanen. Den ger området både skydd och de förutsättningar som krävs för att komma igång med omdaningen.

Avslutningsvis, och som svar på frågan om en plats kan ha en inneboende kraft att ständigt utvecklas för att vara relevant för sin samtid och framtid, så tror vi att det är så. Forsåker har en kraft i områdets historia, i det forsande vattnet och i den själ och karaktär som inte definieras enskilt av någon detaljplan eller gränsdragning, utan som spänner över så mycket mer i de omkringliggande omgivningarna utmed Mölndalsåns sluttningar och dalgång. Här finns en historia att bevara och en framtid att leva upp till.

Illustration: Visionsbild på hur framtida Vattentorget kan komma att utformas