Nyheter

Nu börjar bygget av Sege Park i Malmö

Just nu pågår ett omfattande exploateringsarbete på det gamla sjukhusområdet i Sege Park i Malmö. Man ska byta ut gamla ledningar och riva den underjordiska kulverten, samtidigt som nya bygg-gator och i ett senare skede färdiga gator, gång- och cykelvägar ska anläggas.

– Den lummiga gröna parkmiljön är vi noga med att bevara. Det är en del av områdets karaktär. De gröna ytorna ska finnas kvar och utvecklas. Området kommer att hållbarhetscertifieras som allmän plats och de 13 byggherrar som ska bygga här uppmanas att hållbarhetscertifiera sina byggprojekt, säger Camille Ploujoux, delprojektledare på Stadsutvecklingsavdelningen i Malmö stad.

Sedan början av 2020 har arbetet pågått med att anlägga cirka 3 100 meter bygg-gator och cirka 2 150 meter nya gång- och cykelvägar. Gamla VA-ledningar har bytts ut, nya fjärrvärmeledningar har dragits in och el-ledningar är utbytta mot nya.

– Vi har rivit en del utav den gamla kulverten samt tillhörande skyddsrum. En av de gamla sjukhusbyggnaderna kommer rivas i början på 2021. Vi har gjort utgrävningar av markförorening och satt upp inhägnader för att skydda befintlig vegetation och träd. Projektet innebär väldigt omfattande arbete med många utmaningar som måste utföras innan nya hus kan byggas, säger Roger Svensson, arbetschef på PK Road.

Som ett led i att bevara skogsmiljön har man valt schaktfri teknik för att passera under skogsmiljön istället för att schakta genom den. Negativ åverkan har på så sätt minimerats.

– Stora skyddsrör i dimensioner om 8001016 millimeter har borrats in i marken för nya dag- och spillvattenledningar med tekniker som Augerborrning och Styrd Borrning, förklarar Mikael Holst, arbetschef på BAB Rörtryckning.

Efter installation av skyddsrören i marken så lutnings- och profilmättes dessa.

– Vi tillverkade anpassade rörstöd i vår verkstad i Göteborg för att få korrekt lutning på mediarören. Vi monterade dessa och lanserade in mediarören i skyddsrören innan PK Road tog över och utförde övriga arbeten, förtydligar Mikael Holst.

De gamla byggnaderna från 1930-talet kommer att bevaras. De första byggherrarna fick tillgång till området i december och i april 2021 ska de flesta byggherrarna vara igång. En ny förskola ska byggas. Ett P-hus med 600 platser ska anläggas. Någon gång 2025 beräknas Sege Park vara slutförd.

På bilden: Innan Sege Park kan bebyggas med nya bostäder måste ett omfattande exploateringsarbete genomföras. Den lummiga gröna skogsmiljön ska bevaras, därför används schaktfri teknik för att passera under träden och buskarna istället för att schakta genom dem.

Foto: Mikael Holst