Nyheter

Ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge vid havet. Så kan man sammanfatta Västerport – den nya stadsdelen i Varberg där hamnområde och bangård ligger i dag. Norconsults VA-team har varit med från början och utfört VA-utredningar för planprogram och detaljplan. Nu är man inne i slutfasen med detaljprojektering av etapp 1 och omläggning av befintlig VA.

– Den stora utmaningen har framför allt handlat om att hitta lämpliga stråk för omläggning av stora befintliga dagvattenledningar samt ett bra läge för den nya dagvattenpumpstationen. Vi har haft ett fint samarbete med kommunen, VIVAB, Varberg Energi och de andra konsultfirmorna, säger Sofia Blad, uppdragsledare på Norconsult.

Dessutom har Norconsults planarkitekter upprättat detaljplanehandlingar för etapp 1 som ligger nära Varbergs stadskärna, Societetshuset och fästningen. Etappen innefattar 500 nya bostäder, det nya hotellet, nya verksamheter och Campus Varberg. I de vidare etapperna kommer det bland annat att byggas fler bostäder och en stadspark. Detaljplanen väntas bli godkänd under året, och byggstart av första etappen beräknas under 2021.

Illustration: Norconsult