Nyheter

STORVRETA I UPPSALA UTVECKLAS

Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade vid onsdagens sammanträde att godkänna projektdirektivet för Storvreta. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder i varierad upplåtelseform och flera nya områden för verksamheter.

Projektdirektivet konkretiserar ramarna för det samlade stadsutvecklingsprojektet och innehåller mål som riktar in utvecklingsarbetet.

– Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och har goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns stor potential att utveckla orten. Därför satsar vi nu på fler bostäder i olika former, bättre service och ny bussgata som ska knyta ihop Fullerö med övriga Storvreta, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom att en kollektivtrafikförsörjd huvudgata kommer att koppla ihop Storvreta med Fullerö hage kommer också cykelvägar att anläggas längs alla huvudstråk genom tätorten. Ett arbete kommer att göras för att inventera och skydda natur- och friluftsområden. Dessutom ska Storvreta centrum utvecklas, vilket påbörjas redan under 2020.

Efter att den fördjupade översiktsplanen antogs 2012 skedde flera större förändringar som hade avgörande påverkan på förutsättningarna för genomförandet. Därför togs en genomförandeplan fram 2018 och det är den som utvecklingen utgår från idag. Projektdirektivet innehåller förutom effekt- och projektmål även förslag till tidplaner för delprojekt samt en ekonomisk kalkyl.