Nyheter

SOMMARLUSTOMRÅDET I KRISTIANSTAD BLIR NYTT BOSTADSOMRÅDE

Sommarlustområdet i Kristianstad planeras genomgå en omvandling från folkpark till förtätad stadsbebyggelse. Detta innefattar till exempel bostäder, förskola, kontor och parkeringshus. Kommunen har tidigare köpt in mark för att kunna möjliggöra den kommande exploateringen.

Man kommer att börja med den norra delen.

Den norra delen kommer främst innehålla parkeringshus, förskola och omsorgsboende. Den södra delen planeras i huvudsak omfatta bostäder.

Kristianstads kommun kommer att markanvisa den södra delen till ett flertal byggherrar.

Planförslaget innebär en ny byggrätt för ett kvarter med bostäder, skola/förskola, vård, kontor och centrumändamål inom Sommarlustområdet. Detaljplanen syftar även till att skapa en byggrätt för besöksanläggning, konferens, vård och kontor i närheten av ishallen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd 2018-10-06 till 2018-11-05.

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och handlingarna har översänts till kommunfullmäktige för beslut om antagande den 23 juni 2020.