Nyheter

Nya projekt i Luleå

Här är ett axplock av nya projekt i Luleå med omnejd som under april månad har varit uppe för detaljplanearbete eller granskning.

Vattentornet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 (§36) att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra omvandling av vattentornet i Luleå till kontor- och konferensverksamhet samt försäljning av vattentornet och omkringliggande lämplig fastighet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.

Under planarbetet har kommunen utrett risken för hälsoskadlig strålning från befintlig mast och antenn på och invid vattentornet samt byggnadens kulturhistoriska värde. Vid utformning av planområdet har hänsyn tagits till områdets karaktär och omgivande naturområde.

Granskning: Kvarteret Ripan

Detaljplanens syfte är att i huvudsak reglera de användningar som idag finns inom kvarteret och omfattningen av redan byggda hus och anpassa användningar till vad som är lämpligt idag och i framtiden. Planen medger en utökad byggrätt, påbyggnad, för Ripan 13.
Gällande plan från 1945 reglerar att marken inom planområdet får användas för bostadsändamål i slutet byggnadssätt. Byggnadshöjden regleras till högst fyra våningar.
Planförslaget möjliggör därför inom kvarteret Ripan för kontor, centrumändamål i markplan, tillfällig vistelse samt bostäder. Syftet är också att genom planbestämmelser säkerställa bevarande av arkitektur- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inom planområdet.
Antagande: Del av Porsön

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ökad byggrätt inom området med upp till fem våningar samt att möjliggöra för undervisning, kontor och olika typer av service för universitetet.

I Program till Vision Luleå 2050 anges området som område för regionala funktioner där byggnader och anläggningar för universitetets verksamhet ska prioriteras.

Här befinner man sig i planprocessen: Detaljplanen har varit på samråd och även visats för granskning och befinner sig nu under politiskt antagande.