Nyheter

Nya bostadskvarter i Solna

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 om detaljplanen för nya bostadskvarter i anslutning till Hagastaden, som innebär första steget i utvecklingen av Solnavägen till en levande stadsgata. Projektet innebär omkring 250 nya lägenheter och ny förskola med fyra avdelningar.

På en idag obebyggd del av Solnavägen planerar Solna stad tillsammans med Veidekke Eiendom AB att bygga omkring 250 lägenheter med butiker, restauranger och service i gatuplan.

– Med den nya bebyggelsen, som länkar samman centrala Solna med Hagastaden, tar vi första steget i utvecklingen av Solnavägen från en trafikled till en mer levande, attraktiv och trygg stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Var femte lägenhet minst fyra rum och kök

Den nya bebyggelsen omfattar även en ny förskola med fyra avdelningar samt LSS- och sociala lägenheter. Som ett led i Solna stads ambition att erbjuda ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar ska minst tjugo procent av lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer.

Solnavägen blir stadsgata

Planområdet ligger på en sluttning utmed den södra delen av Solnavägen, mot Karolinska universitetssjukhuset. Den nya bebyggelsen länkar samman centrala Solna med Hagastaden, och i förlängningen Stockholms innerstad. Projektet markerar startskottet för utvecklingen av Solnavägen till stadsgata och finansierar utbyggnaden i anslutning till planområdet. Överenskommelsen med Veidekke innebär även ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana genom Solna.

Sju andra pågående projekt längs Solnavägen:

  • Nya bostadskvarter med 700 bostäder, högstadieskola och Telenors svenska huvudkontor i Råsunda

  • Kvarteret Banken – parkeringsdäcket vid Solna Centrum ska byggas över med 400 bostäder och lokaler i gatuplan mot Solnavägen

  • Nya stadskvarter vid den gula linjens nya tunnelbanestation Södra Hagalund, med 600 nya lägenheter, förskola och Veidekkes nya huvudkontor

  • Ny bebyggelse med nya arbetsplatser och lokaler i gatuplan vid Solna Access, i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund

  • Industriområdet i Hagalund ska omvandlas till en levande stadsmiljö i anslutning till Solnavägen och tunnelbana, med blandning av bostäder och arbetsplatser – cirka 500 nya bostäder i en första etapp

  • Akademiska hus bygger 322 forskarbostäder på norra delen av Campus Solna vid Solnavägen, för att möta bristen på studentbostäder

  • Hagastaden – Solnavägen börjar i den nya stadsdelen som växer fram och länkar samman Solna och Stockholm med omkring 6 000 nya bostäder och nya tunnelbanestationen Hagastaden med entréer i båda städerna.

Beslut i kommunfullmäktige

Planförslaget fanns ute för granskning 27 mars till 26 april 2019. Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 17 februari 2020 och godkändes därefter av kommunstyrelsen den 30 mars. Kommunfullmäktige beslutade om detaljplanen den 14 april 2020.