Nyheter

Tyréns ritar Castellums nya huvudkontor i Uppsala

I november 2021 invigs Castellums profilbyggnad Kungspassagen i centrala Uppsala.

– Det finns gott om forskning som visar att vårt välbefinnande och vår kreativitet ökar samtidigt som stressen minskar om man vistas utomhus. Likafullt är vi inomhus 90 procent av vår tid. Det mönstret vill vi bryta upp, säger byggnadens huvudarkitekt, Jörgen Winnberg på Tyréns.

Hållbarhet, nytänkande och generös rymd

Jörgen Winnberg och hans arkitektlag på Tyréns har låtit den arkitektoniska tanken bakom de 8 200 kvadratmetrarna präglas av hållbarhet och nytänkande, generös rymd, stora sammanhängande ytor och stort ljusinsläpp.

Tyréns uppdragsgivare, Castellum, är ledande då det gäller innovation och kundanpassning, och således ska Kungspassagen vid färdigställandet under det fjärde kvartalet 2021 certifieras enligt den internationella WELL Building Standard, nivå guld, vilken väger in människors välbefinnande på arbetet och som får konsekvenser för såväl materialval som arkitektoniska lösningar.

WELLS parametrar

Arkitekterna och konsultgruppen har testat alla sina lösningar gentemot WELL:s sju parametrar: luft, vatten, ljus, ljud, komfort, motion och välbefinnande.

Då byggnaden står klar blir den en av landets allra första WELL-certifierade byggnader.

– Ett par exempel på WELL-lösningar är utformningen av byggandens huvudtrappa, som hyresgästerna ska förmås välja istället för hissarna, liksom förstås utomhusarbetsplatserna, säger Jörgen Winnberg.

Miljöbyggnad Guld

Kungspassagen ska också certifieras enligt Miljöbyggnad guld, vilken omfattar energi, ljudmiljö, luftkvalitet, fuktsäkerhet, termiskt klimat, dagsljus, legionella och byggmaterial.

Castellums skyhöga krav på innovation, miljö och hälsa har förstås krävt sin tribut. Detaljplaneskedet tog väldigt lång tid. Projektet inleddes redan 2014, då Jörgen Winnberg med kollegor tog sig an uppdraget att se vad man kunde göra på en liten byggrätt på en parkering bakom gamla Sparbanksbyggnaden mitt i centrala staden.

Projektet växte med tiden, då det visade sig svårt att få till något rejält utan att ta bort en del av existerande byggnad.

Under detaljplaneprocessen bollades ett stort antal förslag med detaljplaneavdelningen i Uppsala, vilka fångat upp alla arkitektoniska aspekter, från dagvattenhantering till ljudmiljö, anpassning till befintliga byggnader, liksom länsstyrelsens överväganden då det gäller byggnadens påverkan på Uppsalas siktlinje – det duger förstås inte att konkurrera med domkyrkan eller andra av centrala Uppsalas många anmärkningsvärda och historiskt viktiga byggnader.

Grannarnas synpunkter har inhämtats, liksom kommunens och dess politikers, vilket bland annat resulterat i att bygganden får en annan kulör än den ursprungligen planerade, för att effektivare reflektera ljus in i de omkringliggande byggnaderna.

– Det har varit ett grannlaga arbete. Det råder som bekant ingen brist på läs- och skrivkunniga i Uppsala. Och uppsalaiterna är rädda om sin stad, säger Jörgen Winnberg, som hållit samman den grupp på sex arkitekter och ingenjörer som i olika grad arbetat med projektet.

– Till sist landade vi i en modernt återhållsam gestaltning, i samspel med de befintliga kringliggande byggnaderna och en tunnel som ska byggas under Sankt Persgatan. Byggnaden består i två delar. Bottendelen, med lite tyngd i materialen, är anpassad till det omgivande kvarteret. Ovanpå har vi ställt en glasad kropp med lite lättare intryck, säger Jörgen Winnberg.

För närvarande är hälften av ytorna uthyrda. I allt väsentligt har arkitekterna fram till nu ritat kontor med flexibla ytor, framför allt lämpliga för aktivitetsbaserat arbete eller öppna landskap.

– Vår uppdragsgivare vill erbjuda sina hyresgäster skräddarsydda ytor som passar deras behov. Vi bidrar gärna med kreativa lösningar, säger Jörgen Winnberg.