Nyheter

NAVET Analytics reviderar prognoser för husbyggandet 2020-2021

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021.

– Att husbyggnadsinvesteringarna minskar mot bakgrund av en snabbt sjunkande tillväxt, växande arbetslöshet och ökad osäkerhet är tydligt säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

– Vi har dämpat vårt huvudscenario för det samlade husbyggandet från en svag minskning med 1 procent i år. Följt av en nedgång med 7 procent. Det är emellertid inte bara investeringarna som drabbas. Vi får signaler att även många service- och underhållsprojekt stannar av. Dels som följd av restriktioner på arbetsplatserna. Dels för att det snabbt går att ställa in dessa typer av projekt i tider av osäkerhet. Underhållsvolymen är i grunden ganska stabil från år till år, men vår erfarenhet visar att den kan drabbas negativt under större kriser. Fastighetskrisen 1992 är ett exempel på en sådan, fortsätter Jens.

I dagsläget är data och indikatorer mycket osäkra, vilket gör det extra svårt att göra framtidsbedömningar. NAVET Analytics har en lång historik i branschen och har därför bevakat marknaden under ett antal olika typer av ekonomiska kriser. Man kan därför följa historiska mönster och samband och se hur dessa påverkar olika delar av marknaden.

– Baserat på det vi vet idag, räknar vi med att den samlade underhållsvolymen minskar med 3 procent i år. Skillnaderna mellan de olika sektorerna på byggmarknaden är emellertid stora. Det finns dock risk för att vi tvingas revidera underhållsprognosen i negativ riktning. De värsta kriserna har medfört ännu kraftigare fall och vi följer utvecklingen noga och löpande. Den stora frågan i detta fall är om krisen varar så pass länge att bygg- och fastighetsmarknaden påverkas kraftigt, avslutar Jens Linderoth.

Källa: NAVET Analytics