Nyheter

Ny översiktsplan för Göteborg

Göteborg växer och en ny översiktsplan för Göteborg klubbas imorgon tisdag 17 mars.

Inriktning för ny översiktsplan Göteborg
Byggnadsnämnden tar beslut om den övergripande inriktningen för fortsatt arbete med ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo Frölunda. Stadsbyggnadskontoret föreslår att fortsatt arbete utgår från den prioriterade inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Tillstyrkande av detaljplan för Backavägen, för vidare beslut i kommunfullmäktige
Detaljplanen är den första planen i syfte att omvandla Backaplan från ett handels- och industriområde till en tätbebyggd blandstad. Planen innehåller ca 400 lägenheter varav hälften äldreboende samt ca 60 000 kvm för centrumändamål, kontor och handel. Planen ska även säkerställa delar av Backaplans övergripande gatunät där Backavägen byggs om till stadsgata och förbereds för spårvägslinje.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Antagande av detaljplan Toredammen
Syftet med detaljplanen är att förtäta bostadsområdet genom både påbyggnad av befintliga byggnader och nya byggnader. Planen innehåller också en förskola i grönområdet i anslutning till flerbostadshusområdet och möjliggör totalt ca 210 lägenheter, verksamhetslokaler och ca 100 förskoleplatser.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Planbesked för utveckling av Välen park, Järnbrott
Ansökan till planbesked, alltså uppstart av arbete med detaljplan, innehåller ca 550 – 750 lägenheter, parkeringshus i tre plan med möjlighet till aktiviteter på taket samt föreningsytor, idrottshall, motionscentrum och ev skola och förskola. Kommande planarbete behöver invänta resultatet från den pågående fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda för att säkerställa lämplig markanvändning och genomförbarhet i projektet.

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här.

Bild av Markéta Machová från Pixabay