Nyheter

”Borås växer-Norr” förtätar och förstorar Borås innerstad

Under våren 2020 kommer projekt ”Borås Växer -Norr” att genomföras. Målet är att få fram förslags- och visionshandlingar över hur området från Simonsland, Knalleland, arenorna, Alideberg och upp till Borås Djurpark kan utvecklas för att både förtäta, förstärka och förstora Borås innerstad.

Med ett stort antal planerade bostadsprojekt, behov att möta den pågående förändringen inom handel, infrastrukturförändringar samt att Borås växer är det av största vikt att området utvecklas på ett hållbart sätt.

– Det är många som vill vara med och bidra till stråkets förtätning och förverkligande. Alla aktörer behöver en tydlig gemensam bild av hur det ska gå till. Det är den bilden vi nu under våren ska ta fram, säger Anna Liljenby, Ansvarig näringspolitik och expert stadsutveckling, på Fastighetsägarna GFR, Borås.

– Utveckling av staden kräver samverkan mellan det privata och det offentliga och förutsätter en gemensam syn på framtiden. Borås har i många år framgångsrikt drivit stadsutvecklingsarbete genom tät samverkan mellan kommun och näringsliv,  säger Johan Ekeblom, Borås Stads Samordnare Urbant stråk Centrum-Sjöbo. Detta projekt förstärker denna goda samverkan, fortsätter han.

Alla med intresse i området och anslutande närområden kommer att bjudas in att delta i projektarbetet. Genom att bjuda in brett, både sakägande fastighetsägare, investerare, goda grannar tillsammans med förtroendevalda politiker och kommunala tjänstemän spelas alla de olika perspektiven in. Projektet kommer att ledas av Sweco, vilka kommer att rama in och slutligen inlevelsefullt presentera en gemensamt framtagen vision för området.

Arbetet är ett samarbete mellan Borås Stad, och Borås Näringsliv, genom partnerskapet Borås TME och tillsammans med Fastighetsägarna.