Nyheter

Karlstad växer med nya bostadsområden

Här kommer ett axplock hur Karlstad arbetar för framtiden med ett antal nya detaljplaner för nya bostadsområden.

Planprogram Katrineberg för samråd:

Det nyupprättade planprogrammet ger möjlighet till cirka 1500 bostäder, två förskolor, kollektivtrafik och ökad tillgänglighet till naturområden. I detta planprogram har bostäder inte planerats inom strandskyddat område.

Detaljplan Färjestad 2:26 för samråd:

I denna detaljplan möjliggörs nybyggnad av fem mindre flerbostadshus i två våningsplan. Området är tidigare inte planlagt men används idag för bostäder. Den gamla förskola som finns i området får rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Detaljplan för bostäder inom Finnsnäs för samråd:

Planen ger möjlighet till upp till tio villor på området som ligger i ett attraktivt läge vid sjön Gapern. Planområdet gränsar till friluftsområdet Finnsnäs där det idag finns ett 40-tal bostäder varav drygt tio nyttjas som åretruntbostäder. Planområdet ingår i LIS-området Finnsnäs (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) utpekat i Karlstads LIS-plan, ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Granskning av detaljplan för Mekanisten:

Denna detaljplan ger möjlighet till nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand i tre, fyra respektive fem våningar. Byggnaderna placeras närmare Norra allén samt Norrstrandsgatan. Under samrådet har synpunkter inkommit från flera instanser. Planen har därför bearbetats med syfte att hitta en bra sammanvägning mellan möjligheten att skapa fler bra bostäder i ett centralt och attraktivt läge, skapa ett ekonomiskt genomförbart projekt samt en skala och utformning som kan fungera bra i sitt område. Detaljplanen ställs nu ut för granskning.

Granskning av detaljplan för Hybelejen 16:

Området för detaljplanen ligger på Herrhagen vid Verkstadsgatan och används idag för ett parkeringsdäck i två plan. Detaljplanen ger möjlighet att bygga cirka 70 bostäder i fem bostadsvåningar och parkering under gård.