Nyheter

Alla detaljplaner är nu godkända för Bostad2021 i Göteborg

Den 7 februari tillstyrkte Byggnadsnämnden i Göteborg den sista detaljplanen inom BoStad2021, detaljplanen för Olof Asklunds gata. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Detta är även den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. Planen gör det möjligt att bygga totalt cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, 2 parker samt 1 skola (F-9).

En del av bostäderna ingår i BoStad2021. Syftet med planen är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser.

I början av juni 2019 skickades detaljplanen på en andra granskning och efter det tas detaljplanen upp i Byggnadsnämnden för godkännande.

Robin Sjöström och Patrik Glansholm på Stadsbyggnadskontoret har tillsammans arbetat med planen som är omfattande och där det finns många frågor som behövt lösas. Här handlar det inte om ett hus utan om att skapa en blandstad vilket kräver extra eftertanke i planeringen.

Det kommer bo 4000 personer här när allt står klart. Därför arbetar två personer med planen. En av fördelarna med att vara två är att kunna bolla frågor och diskutera tillsammans.

– Ambitionerna i programmet är att det ska ske en gradvis omvandling från industriområde till blandad stadsbebyggelse där bostäder och verksamheter ska kunna finnas i närhet till varandra och skapa en blandad miljö, berättar Patrik.

Fakta: Olof Asklunds gata

Detaljplanen utgör en första etapp innehållande 600 bostäder. Upp till 200 av dessa ingår i BoStad2021.
Hela beståndet rymmer på sikt omkring 1 900 bostäder.

En blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker ska skapas.

Området är beläget vid Marconimotet vid Dag Hammarskjöldsleden, cirka 5,5 kilometer söder om Göteborgs centrum.

Detaljplanen och gatan har fått sitt namn efter Olof Asklund som grundade bageriet som senare flyttade hit. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Visionsbild: Området BoStad20221 fullt utbyggt