Nyheter

Tyréns och fastighetsbolaget Bröderna Persson leder stadsutvecklingen i Kristianstad

Nya Udden är ett utvecklingsområde i centrala Kristianstad som står inför en omfattande stadsomvandling, från tidigare verksamhetsområde till en stadsdel med i huvudsak bostadsbebyggelse. Tyréns har i uppdrag åt fastighetsbolaget Bröderna Persson att leda processen, från vision till ny stadsdel.

– Målet är att Nya Udden, år 2025, är en modern och attraktiv stadsdel med rätt utbud av bostäder och verksamheter, vilket blir ett fantastiskt tillskott i staden, säger Susanne Klint, uppdragsansvarig arkitekt på Tyréns.

Tyréns och Utopia Arkitekter har tagit fram ett utvecklingsförslag som bygger på att knyta ihop området Nya Udden med Kristianstad genom nya strukturer och rörelsestråk samt ökad kontakt med vattnet och naturen. Totalt omfattas förslaget av 115 000 kvadratmeter bostäder och totalt 1400 lägenheter.

I målbilden fokuserar Tyréns på en blandad stadsbebyggelse som erbjuder bostäder med olika upplåtelseformer som ska tilltala såväl områdets många idrottsutövare som barnfamiljer och äldre. Nya Udden är stadsdelen där bilen har underordnad betydelse och där myllrande gaturum, platser, aktivitetsytor och rekreativa miljöer bidrar till en levande miljö.

– Jag är mycket nöjd med förslaget. Från Bröderna Perssons vision, formulerade vi en tydlig målbild tillsammans med kommunen och därefter, i samarbete med Utopia Arkitekter, har vi format en struktur och stadskaraktär som andas Kristianstad, säger Susanne Klint.

Tyréns har arbetat i nära samarbete med kommunen, Bröderna Persson och Utopia Arkitekter. Projektet står nu inför detaljplanearbete och byggnation beräknas kunna inledas under 2022.