Nyheter

Nya bostäder i Umeå

I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst i Umeå planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av byggnadsnämnden men återremitterades av kommunstyrelsens planeringsutskott som ville att ytterligare hänsyn skulle tas till Länsstyrelsens yttranden.

Planen som nu justerats och godkänts igen innebär cirka 30–35 lägenheter i två flerfamiljshus med fyra våningar. Planförslaget förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Trots att skalan på det tidigare godkända planförslaget hade minskats efter samråd hade Länsstyrelsen kvarstående synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen menade att förslaget innebar en allt för stor påverkan i kvarteret och därför en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö.

– Vi har nu bearbetat den här planen ytterligare ett varv efter synpunkterna från Länsstyrelsen. Det som har justerats är bland annat något lägre takvinklar, sänkt våningshöjd samt att den större byggnaden längs järnvägsgatan får en förskjuten del. Den upplevs då som två byggnader vilket minskar påverkan i kvarteret. Det här ett bra tillskott med bostäder i ett centralt läge, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Efter förra godkännandet har följande ändringar gjorts i detaljplanen: Bestämmelser om fasadmaterial (puts mot Nygatan och tegel mot Järnvägsgatan), byggrätten mot Järnvägsgatan har delats upp i två byggrätter (den södra delen är förskjuten 1,5 meter från gatan) byggrätten mot Järnvägsgatan har sänks från 14 meter till 13 respektive 10.8. Placeringsbestämmelser har lagts till för att säkerställa att husen placeras mot gatan. Max tillåtna takvinklar har sänkts från 30 till 25 grader. En generell bestämmelse om att balkonger inte får kraga ut över allmän platsmark har också lagts till.

Detaljplanen för Älgoxen stoppades under hösten 2018 på grund av risk för en jävsituation, men arbetet började på nytt i början av 2019. Planen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.