Nyheter

Dialog med invånarna skapar den nya tätorten Rosersberg

Sigtuna kommun har, efter dialog med invånarna, tagit fram ett planprogram för hur utvecklingen av tätorten Rosersberg ska se ut. I planen syns varierad bebyggelse från småhus till mer stadsmässiga kvarter, lokaler för handel och service, skolor, idrottsplatser, parker och rekreationsstråk. Byggstarten är beräknad till 2022.

I de dialoger som Sigtuna kommun fört med boende och verksamheter i Rosersberg har det framkommit att nya boendelösningar och förstärkt service efterfrågas, samtidigt som det är viktigt att bevara det småskaliga och naturnära.

– Visionen är att Rosersberg ska bli ett grönt samhälle som skapar närhet och plats för fler. Området har ett strategiskt utmärkt läge nära pendeltågsstationen och E4:an. Detta ger Rosersberg en unik lägesfördel som tillsammans med närheten till både natur och kultur gör det attraktivt att bo och verka här, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Johan Sandström, som är projektledare för utvecklingen av Rosersberg, berättar mer om planprogrammet:

– Här ska det finnas en levande stadsmiljö med torg, handel och mötesplatser, men också småhus med trädgårdar. Planprogrammet innehåller också många parker och grönområden och ambitionen är att bygga samman och länka olika gröna rum med varandra.

Ett förbättringsområde som lyfts fram i arbetet med planprogrammet, är att göra Rosersberg mer fördelaktigt för äldre att bo i. I dagsläget saknar exempelvis merparten av de flerfamiljshus som finns där hiss.

– Den nya bostadsbebyggelsen ska bestå av varierande hustyper och upplåtelseformer och innehålla småhus och radhus såväl som flerbostadshus, säger Johan Sandström.

För att koppla samman det befintliga bostadsområdet i Rosersberg med utvecklingsområdet planerarTrafikverket, i samarbete med Sigtuna kommun, en tunnel under Ostkustbanan då järnvägen som går genom Rosersberg i nuläget är lite av en barriär för fordon, cyklister och gående.

Planprogrammet för Rosersberg, som visar på mål, strategier och förutsättningar för utveckling av ett stort område väster om järnvägen, ska nu ut på samråd för att myndigheter och boende i området ska kunna tycka till.

Samrådstiden pågår mellan 28 februari och den 27 mars med samrådsmöte i Råbergsskolan den 11 mars.