Nyheter

Underhållsprojekt: Förnyelse av Hossmo kyrka i Kalmar

I Hossmo kyrka pågår ett större underhållsprojekt som även omfattar en begränsad förnyelse i planlösningen och viss uppgradering av tekniska installationer. Projektet gör kyrkan mer tillgänglig och öppen för församlingen.

Kyrkorna i Dörby-Hossmo pastorat utgörs av Dörby kyrka vid tätorten Smedby väster om Kalmar samt Hossmo kyrka ungefär en mil söder om staden. Båda kyrkorna används frekvent. I Hossmo hålls mässa varje söndag och kyrkananvänds ofta för bröllop och dop.

Troligen fanns ursprungligen en träkyrka i Hossmo, innan en liten stenkyrka uppfördes omkring 1120. Denna har sedan byggts på och byggts ut i flera omgångar. Än idag har kyrkan många drag från medeltiden.

– Den senaste mer omfattande renoveringen av kyrkan utfördes under 1950-talet och i början av 1980-talet installerades en ny orgel, berättar Lotta Eriksson, ekonom i Dörby-Hossmo pastorat. Sedan dess har inga större projekt genomförts.

I det aktuella projektet görs vissa förändringar i interiören. Kor-absiden har tidigare haft fönster, ett litet medeltida som på 1890-talet ersattes av ett större sentida. Under 1950-talet murades detta igen. Nu ska återigen ett fönster motsvarande det medeltidas storlek tas upp.

Två bänkrader framme i kyrkan ska tas bort och ge plats till förlängning av koret. Därmed blir det bättre med utrymme framme i kyrkan, i synnerhet kring dopfunten, som är från 1200-talet.Orgeln från 1980-talet fungerade inte tillfredställande och denhar demonterats. Sedan fem år har församlingen klarat sig med en digital orgel och denna tillgodoser behovet också i fortsättningen.

Den fysiska tillgängligheten förbättras både framme vid koret och vid porten. Önskemålet är att kyrkan ska bli mer tillgänglig med en ny yttre inglasad ytterdörr. Pastoratet söker efter ett lämpligt låssystem och diskuterar lösningar med länsstyrelsen.

–En tanke med projektet är att vi ska bevara kulturvärden, men inte betrakta kyrkan som ett museum, utan ha en kyrka som är öppen och välkomnande, säger Lotta Eriksson.

Inom projektets ram görs viss förnyelse av elinstallationer –som är moderna i övrigt –samt belysning och hörselslingor.

Eventuellt kommer sedan portabla avfuktare att installeras, men några större problem med inneklimatet har inte förekommit. Bröderna Bergströms. Arbetena är upphandlade som generalentreprenad från Bröderna Bergströms Byggnads AB.

–Företaget har varit verksamt i drygt 50 år och har kommit att specialisera sig på kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader, berättar Anders Nyström som är projektansvarig hos Bröderna Bergströms Byggnads AB.

I det aktuella projektet i Hossmo kyrka svarar företaget för både bygg, golvarbeten och målningav fönster och bänkar. Företaget har egen personal för allt detta, vilket borgar för kvalitet. Den mest tidskrävande arbetsinsatsen är att göra rent hela interiören och kalka om väggarna.

Kyrkorummet är visserligen inte så högt, men har många valv. Sedan är det omfattande arbeten med förlängningen av koret, byggande av ramp samt flyttning och anpassning av bänkkvarteren. Vid koret läggs delvis nytt golv i tegel. I projektet ingår också en ny trapp till orgelläktaren samt flyttning av orgelfasaden.

– Den stora utmaningen –men något vi också har lång erfarenhet av –är att slutresultatet ska bli så likt det gamla som möjligt. Nya delar ska smälta in i det befintliga, avslutar Anders Nyström.

FAKTA:

Tidplan: november 2019–juni 2020

Byggherre: Dörby-Hossmo pastorat

Generalentreprenör: Bröderna Bergströms Byggnads AB

Arkitekt: Barup & Edström ArkitektkontorAB

Värde: cirka 4–5miljoner kronor

Text: Kjell-Arne Larsson