Nyheter

Underhållet av flerbostadshus ökade med 1,5% 2019 jämfört med 2018

Två gånger per år genomför NAVET Analytics en omfattande intervjuundersökning med de större bostads- och fastighetsbolagen, som underlag för att analysera hur underhåll av flerbostadshus utvecklar sig i både storlek och inriktning.

Enligt den senaste undersökningen i januari i år, visar den samlade bedömningen att underhållet inom denna sektor ökade med ca 1,5 procent 2019 jämfört med 2018.

De privata bostads- och fastighetsbolagen verkar ha haft en något kraftigare ökning av underhållet under förra året jämfört med de kommunala bolagen. Tittar man framåt visar intervjuresultaten att de allmännyttiga bolagen troligen kommer att öka sitt underhåll i större omfattning än de privata.

De faktorer som främst har gynnat den ökade underhållsaktiviteten är ett ökat ekonomiskt utrymme tack vare växande hyresintäkter och låga räntenivåer i kombination med stigande fastighetsvärden.

Källa: NAVET Analytics