Nyheter

Förslag klart för nytt område i Berga i Linköping

De sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Mannersons, Kärnhem, SHH Bostad och Slättö har nu arbetat fram ett gemensamt förslag till hur det nya området mellan Berga och Södra Ekkällan ska se ut. Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

– Nu tar vi nästa steg i arbetet med det nya området i Berga, där tidig byggherremedverkan testas. Arbetet möjliggör för aktörerna att tillsammans utveckla nya och effektiva lösningar i byggprocessen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

– I byggherregruppen är vi väldigt positiva till detta fortfarande ganska unika sätt att bygga ett nytt område. I samverkan med kommunen tar vi tillsammans ansvar för samhällsbyggnadsprocessen, från idé till färdig byggnation. Vi är övertygade om att vi kommer skapa ett spännande och attraktivt område för invånarna när vi nu slår ihop våra idéer och erfarenheter, säger Anders Rosell, affärsutvecklare på Bonava.

Socialt, grönt och klimatvänligt

Stadsbyggnadskonceptet bygger på de tre kärnvärdena integration, natur och klimatsmart. Det nya området ska koppla ihop Södra Ekkällan och Berga och skapa ökad närhet och tillgänglighet till Tinnerö eklandskap och Tinnerbäcksstråket.

– Vi vill stärka och tillgängliggöra de naturvärden som redan finns i området genom nya promenadstråk och mötesplatser vid Nötabacken, vattenstråket, åkerholmen och ängen. Vi vill att områdets nya stadsrum ska underlätta för möten mellan människor och möjliggöra en variation av olika aktiviteter, säger Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef på SHH Bostad.

Området utformas för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik, och kommer även ha framåtsyftande lösningar rörande mobilitet. Det ska vara lätt att göra rätt utifrån miljöhänseende.

– Med det nya området får vi en tätare och mer sammanhållen stad. Här kommer det att finnas flerbostadshus och småhus med olika upplåtelseformer. Tack vare att det statliga investeringsstödet ska nyttjas kommer hyresrätterna att få mer överkomliga hyror. Projektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de boende, säger Muharrem Demirok (C).

Allmänheten får tycka till

Stadsbyggnadskonceptet ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut om att inleda detaljplanearbetet som väntas tas den 12 februari. Detaljplaneprocessen innebär att byggherregruppens idéer kommer att bearbetas och prövas. Resultatet blir ett förslag till detaljplan som allmänheten sedan får tycka till om i ett samråd, detta bedöms ske under andra halvan av 2020.