Nyheter

Umeå kommun vill se en central placering av resecentrum i Sävar

Efter en djupgående utredning och samråd med både boende och externa aktörer vill kommunstyrelsen i Umeå kommun se en placering av resecentrum i Sävar mellan E4 och Sävar Snickeri. Inför ett slutgiltigt beslut fortsätter nu Trafikverket och Umeå kommun diskussionerna om exakt placering, nytta och kostnadsfördelning.

– Det är oerhört viktigt för utvecklingen i norra Sverige att vi får ett fossilfritt, konkurrenskraftigt och attraktivt transportsystem som Norrbotniabanan. Anslutningen i Sävar är självklar, eftersom den både skapar förutsättningar för hållbara resor och ger regionala arbetsmarknadseffekter. Den placering av resecentrum som vi vill se gör tåget till ett attraktivt resealternativ för de boende i Sävar och bidrar till den fortsatta utvecklingen av samhället, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Höstens arbete med linjesträckningen och möjliga resecentrumlägen i Sävar har resulterat i fyra alternativ A till D, där alternativ A består av två varianter. Se bifogad skiss. Samtliga alternativ har utvärderats bland annat vad gäller kopplingar och stråk, trafikplatser, exploateringsmöjligheter, landskapspåverkan, trafik och busstrafik.

En samlad bedömning av nyttor och kostnader, för såväl staten som kommunen, gör att Umeå kommun accepterar Trafikverkets uppfattning att läge A uppfyller uppsatta kriterier för ett resecentrumläge. Kommunen vill dock att ankomsthall och perronger placeras något längre österut, mer centralt i Sävar, alternativ A2.

– En mer central placering av ett resecentrum gör större nytta för de boende i Sävar, vilket är en mycket viktig aspekt, säger Janet Ågren. 

Bild av crayolamarce0 från Pixabay