Nyheter

Ett steg närmare att förverkliga nytt kvarter vid universitetet i Luleå

Idag går planförslaget för ett nytt kvarter på universitetsområdet i Luleå ut på samråd. Planen gör det möjligt för Luleå tekniska universitet att utveckla sin verksamhet men även för att öppna upp området för nya verksamheter.

Akademiska Hus har tillsammans med Luleå kommun och i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram ett nytt förslag på detaljplan över det så kallade D-huskvarteret. Med förslaget vill Akademiska Hus och universitetet bygga ett framtida universitetsområde som möter lärosätets kommande behov av nya lokaler.

– Tillsammans med Luleå tekniska universitet vill vi bygga för framtiden. Många av byggnaderna på universitetsområdet har stått där sedan 1970-talet och det finns ett behov av att både rusta upp och modernisera delar av området, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Den föreslagna detaljplanen möjliggör för byggnation av 2-5 våningar som främst ska innehålla lokaler för undervisning och forskning som samspelar och smälter in med områdets övriga miljöer. En nybyggnation med högre volymer och generösa entréer skulle innebära att ljusa, flexibla knutpunkter skapas i kvarteret samtidig som transparenta fasader kan visa upp verksamheterna och ge kontakt mellan universitetsområdets interiöra och exteriöra miljöer.

Öppna upp för fler verksamheter

I den föreslagna detaljplanen ges även plats för kontor och kommersiell service såsom café och restauranger inom planområdet. På så vis vill Akademiska Hus få möjlighet att tillföra lokaler som än mer kopplar samman universitetsområdet med Luleå Science Park och Porsö centrum.

– Exakt vilka verksamheter som skulle kunna flytta till området om den nya detaljplanen förverkligas är för tidigt att säga. Men vårt mål är att skapa mötesplatser för studenter, forskare, näringsliv och allmänheten som idag saknar motsvarighet och kan göra området ännu mer levande, säger Peter Bohman.

Akademiska Hus har sedan tidigare ansökt om och fått rivningslov beviljat av Luleå kommun för de äldre delarna av D-huset. Rivningsarbetet förväntas påbörjas efter sommaren 2020.

Bild: D-huskvarteret, möjlig utformning i riktning österut från Teknikens hus längs Regnbågsallén, Luleå

Skiss i tidigt skede: White