Nyheter

Kirsch + Dereka Arkitekter ritar nya bostäder och förskola i Jordbros nya centrum

I Jordbro uppför Sveafastigheter 367 bostäder samt en förskola. Det blir ett mycket välkommet tillskott i ett område som planeras att bli Jordbros nya centrum.

Sveafastigheter har en hög hållbarhetsprofil och för att minska klimatpåverkan har företaget valt klimatanpassad betong och armeringsjärn som är tillverkade med lägre klimatavtryck. Eftersom projektet fick bygglov före 2022 finns inget formellt krav på klimatdeklaration, men företaget väljer att ändå utföra klimatberäkning.

– Vi vill ha kontroll på hur mycket klimatpåverkan vi orsakar och kunna minska utsläppen över tid, säger Åsa Hansson, projektchef hos Sveafastigheter.

Flera grepp

I byggproduktionen tillämpas flera grepp för att minska klimatpåverkan. Betongkonstruktionerna optimeras genom att slimmas så att exempelvis bärande väggar görs 180 mm tjocka i stället för 200 mm. Sedan har klimatanpassad betong använts. En klimatkalkyl i tidigt skede visade att utsläppen från betongstommen inklusive bärande väggar och grund minskade med 170 ton CO2e, beräknat för hela projektet.

Som armering har projektet använt armeringsjärn med hög andel återvunnet material och tillverkade med grön el. Detta har medgett ett minskat utsläpp på 987 ton CO2e för hela projektet.

Slimmad konstruktion, klimatanpassad betong och grön armering har gjort stommens klimatpåverkan ungefär 40 procent lägre jämfört med en traditionell lösning.

För östra delen, som omfattar 207 lägenheter, har utsläppet (hela huskonstruktionerna inkluderade) beräknats till 234 kg CO2e/kvm BTA. Företaget använder databasen/programmet Prodikt i samarbete Hanssons Hus Entreprenad AB (H2) för att beräkna klimatpåverkan.

De nya hyreshusen i Jordbro förses med solcellspaneler för att producera fastighetsel. Detta är standard i företagets nyproduktioner.

Vidare certifieras projekten med Miljöbyggnad nivå Silver, vilket inte varit standard tidigare.

– Vi har ambitionen att klara minst Silver i alla nyproduktioner. Tidigare följde vi Miljöbyggnads krav utan att göra den formella certifieringen, men framöver satsar vi på att göra detta. Det är betydelsefullt att ha bevis på miljöprestandan och kan vara viktigt för finansieringen av projekten, avslutar Åsa Hansson. 

Totalentreprenad

Hanssons Hus Entreprenad AB (H2) uppför bostäderna på totalentreprenad. Som byggkonstruktör anlitas BTKon. Prefabelement levereras och monteras av Conres Sweden AB där Direct Space utför designarbetet.

– Sedan 2016 har vi svarat för flera bostadsprojekt på uppdrag av Sveafastigheter, berättar Jacob Juntorp, som tillsammans med kollegan Oskar Landström på H2 är projektledare och platschef för bygget. Detta ska som nämnts certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver. Vi är sedan tidigare vana att arbeta enligt kraven i Miljöbyggnad.

Husens bottenplattor samt källarväggarna i det ena kvarteret har platsgjutits, medan resten av konstruktionen baseras på prefab. Grön betong (nivå 1) från Thomas Betong används och dessutom grön armering.

– Förutom detta har vi optimerat konstruktionen och slimmat dimensionerna, fortsätter Jacob Juntorp. H2 med inte minst vår vd Rikard Hansson har länge engagerat sig i denna fråga, att få ner dimensionerna och därmed också klimatpåverkan.

Gällande det aktuella projektet kan exempelvis nämnas bottenplattorna till garagen under jord. Plattorna ska ha fall mot avlopp. Vanligtvis schaktas en plan grund som underlag, men i detta fall har man schaktat även underlaget med fall, vilket innebär att bottenplattan fått samma tjocklek överallt och betongvolymerna har minskats.

FAKTA 

Byggtid: hösten 2021 – sommaren 2024 

Byggherre: Sveafastigheter Bostad AB

Byggentreprenör: Hanssons Hus Entreprenad AB

Arkitekt: Kirsch + Dereka Arkitekter AB

Kostnad: ca 950 Mkr