Nyheter

Logistri Fastighets AB har tecknat villkorat avtal om förvärv av tre nybyggda lager- och lättindustrifastigheter

Logistri Fastighets AB meddelar att bolaget tecknat villkorade aktieöverlåtelseavtal gällande 100 % av aktierna i tre fastighetägande bolag för en portfölj med tre fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 142,4 mkr. Avtalen är villkorade av att bolaget erhåller skuldfinansiering på marknadsmässiga villkor senast 15 september.

Fastigheterna är belägna i södra Sverige och omfattar 7 164 m2 uthyrbar area med total hyresintäkt om cirka 10,7 mkr och ett driftnetto om cirka 10,3 mkr. Avtalen är så kallade dubbel- och trippelnetto avtal där hyresgästerna svarar för all drift och löpande underhåll. Fastigheterna kommer miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council. Fastigheterna är fullt uthyrda till starka hyresgäster, Vattenfall, Ramudden och HydX, med en viktad återstående hyrestid (WAULT) om cirka 10 år vid tillträdet.

I portföljen är två av fastigheterna, Ränndalen 6 och Ventilen 1, under uppförande och en fastighet, Fargo 4, färdigställdes 2021. Tillträde beräknas ske under Q3 och Q4 2024.

Logistri avser att finansiera transaktionerna med medel från befintlig kassa och upptagande av nya lån från svenska affärsbanker, med en belåningsgrad om cirka 50 %. Säljare är två privata fastighetsbolag.

Aktieöverlåtelseavtalen innehåller marknadsmässiga garantier och köpeskillingen för aktierna beräknas efter sedvanligt avdrag för latent skatt.