Nyheter

Upprustningen av Östermalmstorg: första etappen snart klar och andra etappen påbörjas

I slutet av juli beräknas södra sidan av Östermalmstorg i Stockholm bli klar och ytorna med nya granithällar bli tillgängliga för allmänheten igen. Då startar även arbeten på norra sidan av torget, på Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan samt på östra sidan av Sibyllegatan.

Upprustningen av Östermalmstorg startade i december 2023 och är indelad i olika byggetapper. Hela projektet planeras bli klart sommaren 2025. Den första etappen, på södra sidan av torget, beräknas klar i slutet av juli och då öppnas de nya fina ytorna upp där. Samtidigt spärras istället norra delen av torget av så att arbetet med att rusta upp torget kan fortsätta där.

– Östermalmstorg rustas upp, får ny gestaltning och ska bli ett funktionellt och vackert torg för allmänheten. Arbetet pågår i olika etapper och påverkar framkomligheten i området fram tills upprustningen är klar sommaren 2025. Vi förstår att det är besvärligt för många under byggtiden men hoppas på fortsatt tålamod och förståelse, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projekt Östermalmstorg på trafikkontoret, Stockholms stad.

Växtbäddar och nya träd

De tio stora hästkastanjerna på södra delen av torget har fått renoverade växtbäddar och bättre förutsättningar att växa och må bra i framtiden. Senare i år kommer fyra nya träd att planteras och komplettera de befintliga träden på södra sidan. När projektet är klart kommer totalt 16 nya träd ha planterats på Östermalmstorg samt på Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan, som även ingår i projektet.

Ny stenläggning med både nya och återanvända granithällar

Hela Östermalmstorg kommer att få ny stenläggning med nya och återanvända granithällar. Totalt kommer cirka 5 200 kvadratmeter natursten läggas på torget. Just nu pågår arbeten med att lägga granitplattorna på södra sidan inom den första byggetappen. Hela torget och även ytorna mellan de omkringliggande husfasaderna, längs södra lokalgatan och Nybrogatan ska få ett sammanhängande ljust stengolv. Det blir både nya ljusa släta granithällar blandat med återanvänd granit från torgets tidigare beläggning av Bohusgranit från 1960-talet som läggs i ett rakt mönster.

Ny markbeläggning i form av betongplattor kommer även läggas på Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan samt längs Sibyllegatan. Totalt kommer cirka 1 200 kvadratmeter betongplattor läggas i projektet.

Nästa etapp

När arbetet påbörjas på den norra sidan av torget påverkas framkomligheten där för gående, cyklar, bil- och leveranstrafik. Torghandlarna flyttar till den nyrenoverade ytan vid träden på sydvästra sidan av torget och uteserveringarna längs Nybrogatan vid saluhallen kan äntligen öppna upp ordentligt. Östermalmsgrillen har tillfälligt stått mitt på torget men kommer inför etapp 2 flytta till sydöstra hörnet av torget där den får stå tillfälligt så att upprustningen kan fortsätta.

Nästa etapp omfattar även Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan samt Sibyllegatans östra trottoar längs Hedvig Eleonoras kyrka ned mot Armémuseum/Riddargatan. På Storgatan ska bland annat arbeten ske med att lägga ny markbeläggning på gångytorna samt bygga en ny cykelbana.

Detta ingår i upprustningen av Östermalmstorg:

Torget får en sammanhängande ljus markbeläggning med släta hällar och stråk av smågatsten utmed husfasaderna och Sibyllegatan för att rama in ytan. Den historiska bohusgraniten från 60-talet kan till delar återanvändas på torget. Beläggningen kommer att ligga i raka linjer.

Tillgänglighetsanpassade gångstråk skapas.

Ny belysning av torget anpassas till platsens olika funktioner och behov, där trafiksäkerhet, trygghet och rumslighet förstärks, samtidigt som de arkitektoniska värdena lyfts fram.

Fler sittplatser i olika former i både sol och skugga placeras ut.

Nya träd ska bidra till att göra platsen mer hållbar och attraktiv för alla besökare.

Den tidigare trädraden i norr ersätts efter Region Stockholms tidigare tätskiktsbyte med nya träd planterade i trädkar under markytan.

Tio av de befintliga träden på södra sidan av torget bevaras och får renoverade växtbäddar. Tre av de befintliga träden behöver tas ned på grund av att de är skadade och för att möjliggöra framtida infart för räddningsfordon på torget.

Inom projektet kommer totalt 16 nya träd att planteras (elva på torget samt fem på Storgatan)

Utrymme skapas för torghandel och olika evenemang.

Skulpturen ”Möte” kommer att återplaceras i ungefär samma läge. Ytterligare konstnärlig utsmyckning ska tillföras av Stockholm Konst.

Pollare och säkerhetsanordningar ska sättas upp runt torget.

Plats för café- och/eller restaurangverksamhet samt kiosk möjliggörs.

Storgatans korta sträcka mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan ska stängas helt för biltrafik och byggas om till bredare gångbana med ny markbeläggning och en ny cykelbana.

Fyra befintliga lindar på Storgatan ska tas ned på grund av att de stannat i tillväxt och tidigare angripits av skadedjur. Fem nya träd ska planteras på Storgatan.

Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan får även nya sittbänkar, belysning och cykelparkeringar.

Visionsbild Östermalmstorg, perspektiv från Sibyllegatan

Illustration: Karavan Landskapsarkitekter