Nyheter

Detaljplanen för Norr om Nordstan vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, detaljplanen för Norr om Nordstan vinner därmed laga kraft .

– Det här var ett efterlängtat beslut. En viktig pusselbit för hela Centralenområdet. Nu kan planerna gå vidare med komplicerade byggrätter för bland annat centrumändamål, kontor och bostäder både inom och utanför riksintresset för kulturmiljö där vi både har uppgång från den kommande Västlänken och en kollektivtrafikbro som kommer gå igenom en kommande byggnad, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2023 och överklagades sedan av bland andra Föreningen Nätverk Trädplan Göteborg och Götiska Förbundet till Mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens beslut att anta detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom gäller och att detaljplanen nu vinner laga kraft.

– Detaljplanen gör det möjligt att bygga över och bredvid Västlänkenstunnel inom flera framtida 3D-fastigheter. En till två meter ovanför tunneltaket kommer den nya boulevarden och över boulevarden kommer Hisingsbro-rampen for kollektivtrafik. Vidare över brorampen kommer den nya bebyggelse för bostäder, kontor, centrumändamål, handel, förklarar Emir Aganovic, projektledare för Norr om Nordstan.

Liv och rörelse i stadsrummet

I dag upplevs området som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svårt att röra sig i området. Nu ska det bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

– Boulevarden kommer att gestaltas så att det tydligt framgår att det är ett starkt stråk i området och så att den främjar liv och rörelse i stadsrummet. Den är tänkt att förses med trädplanteringar på båda sidor av gatan och det är kollektivtrafik som prioriteras här. I planen har vi också säkerställt möjlighet för framtida spårväg i boulevarden och vidare mot Gullbergsvass, avslutar Emir Aganovic.