Nyheter

NACKA: Granskning av två stadsutvecklingsprojekt är klar

Rapporten från den oberoende granskningen av parkerna vid stadshuset och Kyrkviken som beställdes av stadsdirektör Victor Kilén visar att det finns brister i ekonomisk uppföljning, riktlinjer och ansvarsfördelning. Skälet till granskningen var att kostnaderna ökat väsentligt utan att detta flaggats enligt kommunens rutiner.

Nacka värnar om skattebetalarnas pengar och vi har ett stort ansvar för att de används där de gör störst nytta. Om eller när vi får indikationer på att kostnaderna drar i väg är det vårt ansvar att reda ut vad som har hänt och varför. Det är därför jag tillsatt den här genomlysningen, säger Victor Kilén, stadsdirektör och fortsätter:

– Jag välkomnar resultatet av den oberoende granskningen. Det är mycket tydligt vari bristerna består och vilka åtgärder vi föreslås att vidta för att komma till rätta med problemen. Vi behöver förtydliga rollerna inom projektorganisationen men även se till att de efterlevs. Rapportering av projekt och kostnadsförändringar kan och ska förbättras.

Rapportens resultat

Rapporten visar att skenade kostnader har upptäckts sent till följd av en otydlig organisationsstruktur och bristande kostnadsuppföljning inom de granskade projekten. Lägesrapporterna har varit bristfälliga och inte visat en korrekt kostnadsutveckling och prognos för slutkostnad. Dessutom har det saknats kontinuerlig uppföljning och tydliga riktlinjer för när och hur kostnadsökningar ska rapporteras.

Revisionsbyrån rekommenderar Nacka kommun att förbättra den ekonomiska kontrollen och ansvarsfördelningen inom stadsutvecklingsprocessen. Med tydligare riktlinjer undviks framtida kostnadsöverskridningar.

Granskningen pekar på att kvalitet i genomförandet har prioriterats över tidsaspekten, och inte minst över kostnadsutfallet. Projektorganisationen och dess instanser har varit väl medvetna om att huvudprojektledarens roll inte har fungerat i linje med vad kommunens riktlinjer stipulerar samt att ekonomisystemet och systemstödet bakom lägesrapporterna har varit bristfälliga. Det framgår att arbetskulturen måste förändras i grunden.

Vidare har Victor Kilén gett kommunens jurister i uppdrag att utreda om det går att få skadestånd, vite eller liknande från den konsult/projektledare som varit anlitad. Det gäller om det kan klassas som trolöshet mot huvudman.