Nyheter

LINK Arkitektur förvandlar industrimark till bostadsområde för Nordr

På kajkanten i Sandnes i sydvästra Norge planeras förvandling från ett gammalt historiskt industriområde till ett nytt bostadsområde med näringsliv och service. Projektet har potential för hållbart värdeskapande i staden med sitt centrala läge i stadsutvecklingsaxeln och gångavstånd till stadskärnan.

Den första delregleringen av Østraadt Havn i Sandnes har tagits emot väl under inledande handläggning och har nu skickats på remiss. Projektet omfattar cirka 320 bostäder fördelade på flerbostadshus och radhus samt ett aktivt stadsplan med verksamhet och service ut mot Strandgata. En viktig utgångspunkt i projektet har varit att anpassa sig till den historiska stadsmiljön i Strandgata, och tolka denna i ett modernt bostadssammanhang.

– Omvandlingen av det här området är ett led i en större utveckling av Sandnes centrum och hamnområdet. De historiska värdena i området kring Strandgata har varit viktiga att ta hänsyn till för att bevara platsens karaktär. Ambitionen är att förvandla platsen så att en bra boendemiljö och nya gröna stadsrum skapas där det är tryggt och attraktivt att resa, säger Hanne Kruse, chef för LINK Arkitekturs Stavangerkontor.

Ute mot Strandgata etableras radhus med takutformning anpassad till gatubilden och den befintliga kulturminnesvärda bebyggelsen på västra sidan. En mängd olika byggnader med olika takformer och höjder skapas i linje med den historiska miljön. Typologierna och funktionerna i byggnaderna ges olika betyg i såväl utformning som funktion. Materialitet, nockriktning, taklutning och gavelmotiv varierar längs Strandgata.

Bra boendekvaliteter

Byggherre Nordr, en av Nordens ledande fastighetsutvecklare, har ambitionen att inte bara utveckla bostäder, utan också ge människor en plats där de får en känsla av samhörighet.

Varierade urbana friluftsområden skapas, med fokus på den mänskliga skalan. Här planeras en stor variation av uteplatser, från den gemensamma gröna innergården till ett naturligt strandlandskap, Altonaparken och hamnpromenaden.

Det har arbetats med sammansatta byggnadsvolymer med olika höjder där byggnaderna skalas ner mot gångarna. Väldefinierade fasadförskjutningar skapar variation i bebyggelsen, skyddade privata uteplatser och trevliga skrymslen. På bottenvåningarna skapas kommersiella och butikslokaler mot Strandgata som skapar en aktiv miljö med trevliga sociala mötesplatser.

I Østraadt Havn ska det vara säkert för människor i alla åldrar att resa. I linje med områdesplanen, upprättad av LINK, ordnas bilfritt område. All biltrafik, med undantag för utryckningsfordon och taxibilar, kommer att avvecklas i områdets nordvästra hörn.

Multifunktionella utomhusutrymmen

Byggnaden bygger vidare på de stora boendekvaliteter som fanns med i områdesplanen, där de flesta bostäderna har utsikt över fjorden. Dessutom har många bostäder antingen utsikt över parken, Fjæra eller Flatkilen, samt tillgång till en inre gårdsmiljö med gröna omgivningar.

Norconsult ansvarar för landskapsutformningen i projektet som fortsätter visionerna från områdesplanen. Som en del i utvecklingen kommer olika friluftsområden med olika karaktär och funktion att etableras. Byggnaden ingår i ett samspel med utformningen av uteutrymmena. Kantzoner, stigar och olika zoner för boende kommer att utformas med tanke på entréområdena. Både gemensamma utrymmen och privata friluftsområden planeras med variation och olika behov i åtanke för olika åldersgrupper.

Knyter samman stad och fjord

Østraadt hamn förbinder staden i väster med fjorden i öster. Att höra till havet och vattnet blir centralt i planen. Området fokuserar på marin ekologi. Vattnet etableras som en mötesplats för flora och fauna och blir en naturbaserad upplevelseplats för barn och vuxna. För att skapa denna miljö formas terrängen i samspel med vattnets strömmar och mjuka övergångar mot parken etableras. Utformningen av vattenbrynet görs i samarbete med ekologer. Önskan är att skapa en miljö på land och i vatten så att det kan bli ett mångsidigt liv.