Nyheter

Jordbrovägen i Jönköping blir mer trafiksäker – nu förbereds byggnationen

Stadsdelen Södra Munksjön i centrala Jönköping växer, och trafiksäkerheten måste förbättras omgående på Jordbrovägen. Vägen byggs om juni-december, vilket kommer påverka framkomligheten. När ombyggnationen är klar blir det både säkrare att korsa Jordbrovägen och det blir en mer välkomnande entré till Jönköping.

Jönköpings kommun ska bygga om Jordbrovägen, mellan Södra infarten (Jordbrorondellen) och Klostergatan, för att den ska bli mer trafiksäker för oskyddade trafikanter. Stadsdelen Södra Munksjön växer med bostäder, kontor, service och handel och därmed rör sig fler och fler människor i området.

Det gör att Jordbrovägen idag korsas av många människor som tar sig mellan målpunkter som busshållplatser och verksamheter, kontor och bostäder – vilket medför många trafikfarliga situationer dagligen i brist på övergångsställen.

– I takt med att Södra Munksjön växer med såväl bostäder som verksamheter behöver vägen anpassas genom att öka trafiksäkerheten och förbättra vägens funktion. Det finns behov av fler trafiksäkra passager och hastighetsdämpande åtgärder längs den här sträckan och det måste vi lösa omgående. Vi behöver se till att det är säkert att ta sig över Jordbrovägen, det är det inte idag, säger Mikael Enarsson, verksamhetschef på utvecklings- och trafikavdelningen.

Följande åtgärder kommer genomföras:

Det befintliga övergångsstället vid Södra infarten (Jordbrorondellen) byggs om och får hastighetsdämpande ramper.

Två nya övergångsställen längs sträckan tillkommer för att du ska kunna ta dig över gatan på ett säkert sätt på flera ställen: ett i höjd med Oskarshallsgatan och ett i höjd med Skeppsbrogatan vid Jordbruksverkets entré och gång- och cykelstråket runt Munksjön. Att vi bygger övergångsställen här omöjliggör att ha kvar vänstersvängarna söderifrån mot västra delen av Jordbrovägen.

För att gående ska kunna ta sig över ett körfält i taget bygger vi mittrefuger. I refugerna blir det grönska för att skapa en mer inbjudande känsla och en trevligare väg. Hastighetsgränsen på den här sträckan är redan idag 40 km/h, men med dagens utformning upplevs den ha en högre gräns. Den nya utformningen ska bidra till att hastigheten hålls nere.

När vi vi bygger om Jordbrovägen kommer vi forma om vägen för att den ska upplevas mer välkomnande. Det gör vi till exempel genom bättre belysning och förbättrade busshållplatser.

Gångbanan längs västra delen av Jordbrovägen breddas.

Tidplan

Förberedelserna inför ombyggnationen påbörjas i slutet av juni. Trafiken kommer ledas om till två körfält, ett i varje riktning, på den västra sidan av vägen. För att arbetet ska bli klart i år behöver de större arbetena påbörjas så snart som möjligt under vecka 31.

Arbetet beräknas pågå till december och kommer ske i etapper.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad, byggnationen på Jordbrovägen kommer även att påverka trafiken såväl på Kämpevägen och södra delen av Barnarpsgatan som E4:an.

Jordbrovägen ska vara öppen för biltrafik i båda riktningarna med minst ett körfält under hela byggtiden, med en minsta körfältsbredd på 3,5 meter. Tillfälliga busshållplatser samt vänstersvängar utformas så att de inte påverkar flödet nämnvärt.

Fastigheter och verksamheter inom och intill arbetsområdet ska vara tillgängliga under hela byggtiden i samråd mellan entreprenör, kommunen, polis, räddningstjänst samt fastighetsägare.

Gångtrafik skall kunna fortgå längs alla gator på minst en sida med möjlighet till mindre avbrott. Minsta bredd på gångbana är 1,5 meter.

Läs mer om projektet och följ tidplanen på jonkoping.se/jordbrovägen

På bilden: Kartbilden visar Jordbrovägens nya utformning och var de tre övergångsställena kommer placeras

Bild: WSP