Nyheter

Fyra av tio villaägare över 55 upplever att de bor för stort

55 procent av de unga äldre i åldern 55 till 69 funderar på att flytta till ett nytt boende. Drygt fyra av 10 villaägare anser att deras nuvarande boende är för stort. Detta är några av resultaten i en ny Sifo-undersökning som Verian genomfört på uppdrag av OBOS. OBOS menar att stora samhällsvinster skulle skapas om rörligheten bland äldre på bostadsmarknaden blir bättre. Det leder till flyttkedjor för barnfamiljer, ökad rörlighet och stimulerar efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Bostadsutvecklaren OBOS presenterar idag resultaten från sin senaste undersökning om flyttbenägenheten bland personer från 55 till 84 år. Undersökningen visar att över hälften av gruppen 55 till 69 år funderar på att flytta jämfört med en tredjedel i åldern 70 till 84 år. Bland villaägarna uppger fyra av tio att deras nuvarande boende är för stort för deras behov.

Undersökningens syfte har varit att få djupare insikter kring äldres benägenhet att flytta, kopplat till potentiell rörlighet på den svenska bostadsmarknaden. Äldre som flyttar från den större villan till en nyproducerad lägenhet skapar flyttkedjor och samhällsnytta genom att bostadsbeståndet kan nyttjas mer effektivt. Det osäkra ekonomiska läget och inbromsningen i bostadsbyggandet hämmar dock rörligheten. I Boverkets senaste maj-prognos beräknas antalet påbörjade nybyggda bostäder till omkring 27 000 under 2024, vilket är en minskning med hela 45 procent jämfört med 2019 och med omkring 16 procent jämfört med 2023.

Många äldre bor för stort och efter 70 avtar benägenheten att flytta

– Undersökningen visar att 55 plus är en viktig grupp och vi bostadsutvecklare behöver bli bättre på att visa på fördelarna och möjligheterna med en flytt till en modern, lättskött och nyproducerad bostad. Jag tror att många skulle vilja slippa snöskottning, dyra elräkningar och istället kunna ägna de pigga åren av pensionen till annat d, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

Undersökningsresultaten stöds av SCB:s statistik på verkliga flyttar som visar att benägenheten att flytta avtar kraftigt när vi uppnår pensionsåldern. En nyproducerad bostad möter många av de krav äldre personer har på ett praktiskt och ändamålsenligt boende över tid. För de som tillhör det äldre spannet i målgruppen kan det exempelvis handla om tröskelfri planlösning och plats för att installera hjälpmedel i bad- och sovrum. Med en mer anpassad bostad blir vardagen både enklare och mer njutbar för OBOS medlemmar.

– Om fler 55 plussare skulle ta steget till en nyproducerad bostad skulle det skapa ringar på vattnet med flyttkedjor och fler kan uppfylla sina bostadsdrömmar. En viktig aspekt är också den sociala hållbarheten, många äldre är eller blir ofrivilligt ensamma. Detta går att motverka med den gemenskap och trygghet som kan skapas i en bostadsrättsförening, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Resultaten av undersökningen visar att nära hälften av de som svarat upplever att höga boendekostnader är ett av de främsta hindren för att ta steget till ett nytt boende. OBOS anser att det finns stora fördelar med att köpa en nyproducerad bostad som inte kräver stora utgifter i löpande underhåll. Bofrämjandet konstaterar även att bolånetaket hämmar rörligheten för äldre hushåll som önskar flytta från sitt småhus. Äldre kan dessutom ha gamla amorteringsfria bolån som inte kan tas med till den nya bostaden. Äldre har ofta stora övervärden i den befintliga bostaden men samtidigt lägre månadsinkomst, något som inte avspeglas i dagens kreditprövning. För att underlätta för äldre att ta steget att flytta behöver därför kreditreglerna anpassas så att de kan finansiera sin flytt.

– Möjligheten att få lån minskar ju äldre man blir. Här behöver bankerna ta ett större ansvar och anpassa sina krav. De kan inte fortsätta stirra sig blinda på inkomst, utan måste ta hänsyn till att andra värden som till exempel sommarstugor och besparingar, säger Sofia Ljungdahl.

Både politiken och branschen måste möta äldres behov

Undersökningsresultatet visar som väntat att många äldre anser att deras nuvarande bostäder är för stora för deras behov, vilket innebär att bostadsbeståndet inte används effektivt när barnfamiljer inte kan flytta till större bostäder på den ägda bostadsmarknaden. Äldre upplever också svårigheter med att hitta bostäder som passar deras önskemål. Det visar tydligt ett behov av att erbjuda anpassade bostadslösningar för äldre bostadsköpare.

Medlemsorganisationen OBOS har tagit fram innovativa boköpmodeller för att underlätta, till exempel OBOS Deläga – där köparen äger minst halva bostaden tillsammans med OBOS. Därmed halveras kontantinsatsen samtidigt som riskerna delas. Förutom detta erbjuds även trygghetslösningen OBOS Bostadsbyte som underlättar flytt genom att OBOS köper den tidigare bostaden till marknadspris vid köp av en ny bostad från OBOS.

Utöver de olika boköpmodellerna utforskar OBOS kontinuerligt hur bostäder och byggnader kan utformas för att förbättra livskvaliteten och öka bekvämligheten. Målet är att medlemmarna ska kunna bo kvar i sina hem genom åldrandet. Därför utvecklar OBOS åldersvänliga bostäder som främjar social gemenskap, trygghet och självständighet genom till exempel gemensamma aktivitetsytor och genomtänkta designval.

– Vi har en åldrande befolkning och äldres behov på bostadsmarknaden är också viktigt att fokusera på. Vår undersökning ger en tydlig bild av hinder äldre står inför när de överväger att byta boende, och dessa behöver bostadsutvecklarna, Finansinspektionen och bankerna tillsammans hitta en bättre praxis för. Men det behövs också politiska initiativ som kan underlätta för bostadsutvecklare att bygga tillgängliga bostäder som bättre passar äldres behov, avslutar Sofia Ljungdahl.

Nyckelinsikter från undersökningen:

Undersökningen visar att en tydligt högre andel (55 procent) av gruppen 55–69-åringar funderar på att flytta jämfört med de mellan 70 och 84 år (32 procent).

De som funderat på att flytta inom närmsta fem åren uppger i högre grad att deras boende just nu är för stort (45 procent) jämfört med totalen (26 procent).

42 procent av de som bor i villa upplever att deras nuvarande boende är för stort.

Nära hälften (47 procent) instämmer i att det är svårt att hitta en bostad som passar sina önskemål och fyra av tio (39 procent) att det finns hinder för att kunna flytta till en annan bostad.

Det största hindret för att flytta är högre boendekostnader för det nya boendet för både totalen (48 procent) och de som funderat på att flytta inom fem år (39 procent).

De som funderat på att flytta inom fem år uppger i högre grad att de tycker det är svårt att hitta en bostad som de vill ha och passar deras önskemål, jämfört med totalen (74 procent jämfört med 47 procent). De svarar även i högre grad att de funderat på att byta bostad för att få lägre boendekostnader (38 procent jämfört 17 procent).