Nyheter

Tornstaden utsedd till ankarbyggherre för Berga Trädgårdsstad i Eslöv

Eslövs kommun har nu beslutat om vilka tre ankarbyggherrar som tillsammans ska driva utvecklingen av den nya stadsdelen Berga trädgårdsstad i Östra Eslöv. Tornstaden blev en av de utvalda som kommer att erbjudas markanvisning i området. Förslaget som presenterades i markanvisningstävlingen har arbetats fram tillsammans med Radar Arkitektur.

Tornstaden har, tillsammans med Radar Arkitektur, arbetat fram det förslag som legat till grund för beslutet att utse Tornstaden till en av ankarbyggherrarna i utvecklingen av Berga Trädgårdsstad. Den nya stadsdelen ska ligga öster om järnvägen nära Eslövs centrum och kommunen vill skapa en grön stadsdel innehållande 250–350 bostäder med blandad bebyggelse. Dessutom planeras det för en ny förskola och en större park i området.

”Tornstaden har ett djupgående koncept som tydliggör vad som ska finnas på de gemensamma ytorna och hur hållbarhetsaspekterna kan konkretiseras med allt från grönstruktur, gemensamma tillgångar och byggnader. Konceptet visar på ett stadsmässigt uttryck med en bibehållen småskalig karaktär. Flexibiliteten i byggnadstyper skapar bra förutsättningar för utvecklingen av området”, enligt kommunens motivering till beslutet.

Det är första gången som Eslövs kommun använder sig av ankarbyggherrar för ett stort utvecklingsprojekt. Ankarbyggherrarna ska bidra med kompetens inom arkitektur och byggnadsteknik i en referensgrupp och samarbeta med kommunen i utvecklingen av detaljplanen. Därefter är planerna att ankarbyggherrarna ska ansvara för byggnationen av en del av bostäderna i området.

De två andra ankarbyggherrarna är OBOS och Byggande Arkitekter.

Tornstadenkoncernen har huvudkontor i Göteborg och bedriver sedan 2018 en framgångsrik byggverksamhet i Skåneregionen. Tornstaden Projektutveckling har under en tid sökt intressanta utvecklingsområden i regionen och Eslövs kommuns ambitioner stämmer väl överens med verksamhetens målbild om lyckad stadsutveckling.

– Vi har valt att kalla konceptförslaget för Vårt Berga och syftar då till gemensamhetstanken både när det gäller det kommande planarbetet och vår vision för det nya bostadsområdet. Vi är mycket nöjda med resultatet och är glada att Eslövs kommun också såg potentialen i vårt förslag och i oss som samarbetspartner. Nu ser vi fram emot att förverkliga visionerna tillsammans med det vinnande teamet, säger Therese Kilenstam som är VD för Tornstaden Projektutveckling AB.