Nyheter

Statens Fastighetsverk väljer Ahrbom & Partner som arkitekter för renoveringen av Universitetshuset i Lund

Det anrika Universitetshuset i Lund står inför en omfattande renovering för att kunna möta samtida krav. Tekniska system ska förnyas, brandskydd och tillgänglighet uppdateras och den inre organisationen ses över. Samtidigt som det mesta behöver rustas upp ska alla insatser göras utifrån högt ställda hållbarhetskrav och på varsammast möjliga sätt, då byggnaden är ett statligt byggnadsminne.

Helgo Zettervalls pampiga universitetsbyggnad är centralt belägen vid Universitetsplatsen, omgiven av bl.a. Lundagård, Akademiska föreningen och Domkyrkan. Byggnaden har sedan invigningen 1882 varit en stark och viktig symbol för både Lunds universitetet och Lund som stad och har tagit emot besök från såväl påvar som presidenter samt utgjort fond för otaliga akademiska ceremonier.

Med utgångspunkt i de mycket höga kulturhistoriska värdena ska Universitetshuset nu genomgå en varsam uppdatering som kan möta samtida krav på exempelvis logistik, teknik, akustik, tillgänglighet och utrymning. Arbetet fokuserar främst på insidan men även exteriören kommer att ses över, som exempelvis en ny tillgänglig ramp, ett eventuellt nytt sophus samt byte av det befintliga plåttaket.

Uppgiften att ta sig an Helgo Zettervalls mästerverk ställer särskilt höga krav på alla inblandade i processen och varje förslag till förändring kommer grundligt att utvärderas och vägas mot de kulturhistoriska värdena.

– En av de största utmaningarna i projektet är att åstadkomma ett gott inomhusklimat; alla befintliga tekniska system skall moderniseras för att motsvara dagens krav och förväntningar på bl.a. luftkvalitet, värme och kyla. Nya schakt och synliga kanaler ska undvikas och befintliga murade kanaler ska nyttjas så långt det går. Stor vikt kommer också att läggas vid energibesparande åtgärder samt återbruk av byggnadsdelar och material. Alla byggdelar som kan komma att demonteras skall i första hand återmonteras på ny plats i byggnaden, säger Johan Ahnborg, ansvarig arkitekt och partner på Ahrbom & Partner.

Projekteringen har startat under våren 2024 och kommer att pågå till och med 2025. Universitetshuset beräknas därefter kunna återinvigas 2028.

Ahrbom & Partner har över fyrtio års erfarenhet av komplexa ombyggnadsprojekt och har genom åren arbetat med några av landets mest värdefulla kulturhistoriska miljöer, såväl äldre som Kv. Rosenbad, Stockholms Rådhus och KTH:s Huvudbyggnad som nyare, däribland Skatteskrapan på Södermalm, Kulturhuset och Vasamuseet. För närvarande arbetar kontoret bl.a. med Riksdagens byggnader, Kungl. Operan, Regeringsbyggnaderna och Kungl. Konsthögskolan på Skeppsholmen.