Nyheter

Borås stad investerar stort i ny skola

Text: Marie Louise Aaröe

Nu byggs den nya grundskolan Fredriksborgskolan i Borås, den första på trettio år. Skolan beräknas stå klar lagom till höstterminen 2024. På platsen låg tidigare vatten- och avloppsreningsverket Gässlösa. I och med det har en stor saneringsentreprenad varit först på plats.

För Borås Stad är det en investering på cirka 320 miljoner kronor.

Tomten på stadsdelen Gässlösa är anvisad av kommunen och ligger väl tillgänglig i området där det förväntas många nya byggnationer, en ny stadsdel som utvecklas från att ha haft fokus på industrier och nu planeras för bostäder. Läget är centralt i Borås med ett attraktivt läge intill ån Viskan. 

– Vi fick en hemställan från grundskolenämnden om ett behov av en skola F till 9, en särskola för 50 elever samt en kommunikationsklass och en idrottsanläggning. Sammantaget innebär det en skola för cirka 850 elever, berättar Jan-Erik Torild, byggprojektledare på Borås Stad. Vi började med att projektera 2019 tillsammans med konsulter och arkitekter. Kravet vi fick var att arbeta med de uppställda miljömålen och bygga efter en livscykelkalkyl samt att skolan ska bli omställningsbar.

– För att uppnå de högt ställda miljömålen bytte vi takkonstruktion från 27 grader till 4 grader och sparade därmed 300 ton koldioxidekvivalenter, berättar Jan-Erik Torild. Istället för betongbjälklag valde vi trä. Bottenplattan byggs med klimatkompenserad ”grön betong” som har en mindre cementinblandning med mer flygaska som innebär att CO2 utsläppet minskar. I bottenplattan läggs också en cellplast som är till 100 procent återvunnen. Fasadmaterialet har vi också fokuserat på och valt att köpa återbrukat tegel som tidigare funnits på en byggnad och nu rensats och genomgått tester med en CE-märkning från leverantör. 

Idrottshallen är en viktig del i skolan och där har man valt takstolar i limträ och även här sker all betonggjutning med ”grön betong” samt återvunnen cellplast. Betongkrossen från det gamla vattenverket har tagits omhand för återfyllning och därmed har man undvikit kostnaderna både för transporter och annan tillförd fyllning. Man har tänkt till och utnyttjat det mesta för att återvinna och ta tillvara på det som man kan. 

Fokus på miljö

– Vi har även fokuserat stort på energifrågor och förbrukning och de tekniska installationerna. Vi installerar solceller på taken och har även ett batterilagringspaket som ska lagra energi och används för att kapa effekttoppar som uppstår. Överskottet kan säljas vidare på det lokala elnätet. Installation av ett geotermiskt lager ger möjlighet att kyla lokalerna sommartid och värmen från ventilationssystemet lagras åter i berget som sedan omväxlas till att värma lokaler under vintertid. Vi kan reglera temperaturen mellan en– och två grader. I hela projektet har vi haft fokus på klimat och miljöfrågor.

En viktig del i hela projektet har varit att ha med även den sociala delen med barnen som ska vistas och lära i denna miljö. De har därför varit med under processen genom att få rita och beskriva det som de tycker är viktigt för deras välbefinnande. Det har man varit noga med att ta tillvara på. Miljö och det sociala välbefinnandet hänger ihop.

– Det har också varit viktigt att vi skapar en omställningsbar skola där skolverksamheten ska kunna förändras allt efter behov. Engagemanget från staden har varit stort och alla har bidragit med många idéer. Det vi skapar nu är en miljö som många ska vistas i och vi tror att vår vision och våra tankar utifrån dessa kommer att bli mycket bra, avslutar Jan-Erik Torild.

Fakta:

Byggherre: Borås Stad Lokalförsörjningsförvaltningen

Totalentreprenör i samverkan: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Fredblads arkitekter AB